Pääkirjoitus

Tieteen avoimuudessa on viime vuosina otettu merkittäviä edistysaskeleita. Tutkimusta rahoitetaan pitkälti julkisin varoin, ja merkittävimpien tutkimustulosten päätyminen korkeiden maksumuurien taakse on tästä näkökulmasta ollut hyvin ristiriitaista. Tämä on myös asettanut eri tutkimusinstituuteissa työskentelevät tutkijat keskenään eriarvoiseen asemaan, kun paremmin resursoiduissa yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa tutkijoilla on ollut pääsy suurempaan valikoimaan tieteellisiä lehtiä.

Lue lisää

Sisällysluettelo

Pääkirjoitus

Mari-Pauliina Vainikainen: Sivuvaikutuksia 354

Tieteelliset artikkelit  

Piia Pietilä, Erja Poutiainen, Johanna Nukari, Helena Launiainen, Ulla Arifullen-Hämäläinen, Jaana Sarajuuri & Sanna Koskinen: Kognitiivisesti painottunut monimuotoinen kuntoutus kohentaa muistisairaan mielialaa ja tukee läheisen jaksamista 356

Aleksi H. Syrjämäki, Pessi Lyyra & Jari K. Hietanen: Yksin jääminen satuttaa – katsaus kokeelliseen ostrakismitutkimukseen 376

Siru Lehto: Äidiksi tulon kulttuurisen mallitarinan rikkoutuminen tahattoman lapsettomuuden läpikäyneiden naisten kertomuksissa 391

Lue lisää

Artikkelien tiivistelmät

Piia Pietilä, Erja Poutiainen, Johanna Nukari, Helena Launiainen, Ulla Arifullen-Hämäläinen, Jaana Sarajuuri & Sanna Koskinen

Kognitiivisesti painottunut monimuotoinen kuntoutus kohentaa muistisairaan mielialaa ja tukee läheisen jaksamista

Muistisairauksien lisääntyminen luo tarvetta toimivien kuntoutusmuotojen kehittämiseen. Tässä satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa selvitettiin Alzheimerin taudin (AT) lievään vaiheeseen tarkoitetun kuntoutuksen vaikutuksia. Tablet-tietokonetta hyödyntävällä etä- ja lähijaksoja sisältävällä kuntoutuksella tuettiin sairastuneiden kognitiivista toimintakykyä, psyykkistä hyvinvointia sekä läheisten jaksamista. Tutkimukseen osallistui 53 sairastunutta ja 42 läheistä. Kuntoutuksen vaikutuksia selvitettiin lähtötasotutkimuksella ennen 13 viikkoa kestänyttä kuntoutusta sekä seurantatutkimuksilla heti kuntoutuksen päätyttyä ja kuusi kuukautta lähtötasotutkimuksesta. Kuntoutuksella oli myönteinen vaikutus muistisairaiden mielialaan: masennusoireet vähenivät tutkimusryhmässä muistisairaiden itsensä sekä heidän läheistensä arvioimana. Vaikutus säilyi seurantajakson ajan. Muistisairaiden elämänlaadussa, päivittäistoiminnoissa ja kognitiossa ei havaittu muutoksia.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Muistisairauksien lisääntyminen luo tarvetta toimivien kuntoutusmuotojen kehittämiseen. Tässä satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa selvitettiin Alzheimerin taudin (AT) lievään vaiheeseen tarkoitetun kuntoutuksen vaikutuksia. Tablet-tietokonetta hyödyntävällä etä- ja lähijaksoja sisältävällä kuntoutuksella tuettiin sairastuneiden kognitiivista toimintakykyä, psyykkistä hyvinvointia sekä läheisten jaksamista. Tutkimukseen osallistui 53 sairastunutta ja 42 läheistä. Kuntoutuksen vaikutuksia selvitettiin lähtötasotutkimuksella ennen 13 viikkoa kestänyttä kuntoutusta sekä seurantatutkimuksilla heti kuntoutuksen päätyttyä ja kuusi kuukautta lähtötasotutkimuksesta. Kuntoutuksella oli myönteinen vaikutus muistisairaiden mielialaan: masennusoireet vähenivät tutkimusryhmässä muistisairaiden itsensä sekä heidän läheistensä arvioimana. Vaikutus säilyi seurantajakson ajan. Muistisairaiden elämänlaadussa, päivittäistoiminnoissa ja kognitiossa ei havaittu muutoksia.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Ostrakismi, eli sosiaalinen hyljeksintä, koskettaa jokaista ihmistä. Ostrakismi on huomaamatonta verrattuna fyysiseen tai verbaaliseen väkivaltaan, mutta sen vaikutukset ovat huomattavat. Hyljeksityksi tuleminen on epämiellyttävää, jopa kivuliasta. Hyljeksityn henkilön pyrkimykset täyttää sosiaaliset perustarpeensa ohjaavat hänen käyttäytymistään: hyljeksitty saattaa tilanteesta riippuen esimerkiksi pyrkiä takaisin vuorovaikutukseen ja korottamaan omaa arvoaan muiden silmissä, tai hän saattaa käyttäytyä aggressiivisesti. Jopa hetkellinen ostrakismi satuttaa, ja pitkittyessään hyljeksintä voi johtaa syrjäytymiseen, mielenterveysongelmiin ja joskus jopa väkivallantekoihin. Ilmiöllä on siis huomattava merkitys niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta. Ostrakismitutkimus auttaa hahmottamaan monien ilmiöiden, kuten koulukiusaamisen, rasistisen syrjinnän ja avioeron, vaikutuksia yksilöön. Ostrakismiin liittyviä kokeellisia tutkimuksia on julkaistu maailmalla satoja, mutta Suomessa tämä tutkimus lienee verrattain tuntematonta.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Tahaton lapsettomuus koskee arviolta joka viidettä hedelmällisessä iässä olevaa paria. Myös hedelmöityshoitoihin hakeutuminen on lisääntynyt, mutta vähemmän tiedetään lapsettomuuden ja hedelmöityshoitojen psykososiaalisista vaikutuksista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisena äidiksi tulon kulttuurinen mallitarina näyttäytyy tahattoman lapsettomuuden ja hedelmöityshoitoja läpikäyneiden naisten kertomuksissa. Tutkimusaineisto kerättiin pyytämällä lapsettomuuden kokeneita äitejä kirjoittamaan matkastaan äidiksi. Tutkimukseen osallistui 33 lapsettomuuden läpikäynyttä ja hedelmöityshoidoissa ollutta naista. Aineisto analysoitiin narratiivisesti, Labovin ja Waletskyn (1967) rakennemallia hyödyntämällä sekä äitien positiointikerrontaa tarkastelemalla. Aineistosta paikantui viisi tutkittavien kertomuksissaan tuottamaa äidiksi tulon mallitarinaan liitettyä kulttuurista odotusta, jotka eivät olleet lapsettomuuden vuoksi sellaisinaan täyttyneet. Täyttymättä jääneet tai särön saaneet odotukset olivat itsestään selvä biologinen äitiys, raskaaksi tulon helppous, raskausajan onnellisuus, rakkauden syttyminen lapseen heti synnytyksen jälkeen sekä hyvä, jopa täydellinen äitiys.

Lue lisää

Lectio Praecursoria

Lectio praecursoria alkoi tutkimukseen osallistuneiden nuorten kirjoituksista poimittuja lainauksia esittelevällä PowerPoint-esityksellä. Kuten nuorten masennusta koskevista selon-teoista saatoimme nähdä, masennus voi vakavasti vahingoittaa nuoren hyvinvointia – niin henkistä, fyysistä kuin sosiaalistakin. Heidän kirjoituksensa havainnollistavat, kuinka masennus voi ilmetä nuorten elämässä monin eri tavoin: esimerkiksi masentuneena mielialana, fyysisenä ja henkisenä uupumuksena, sosiaalisena vetäytymisenä ja eristäytymisenä, unettomuutena, toivottomuutena, neuvottomuutena, itsensä vahingoittamisena tai itsetuhoisina ajatuksina. Masennuksen katsotaan olevan maailmanlaajuinen kansanterveydellinen ongelma kaikkien ikäryhmien keskuudessa. Tutkimukset ovat osoittaneet masennuksen olevan yleistä myös suomalaisilla nuorilla, joiden jokapäiväiseen elämään ja siten myös koulutus- ja työuraan masennus voi aiheuttaa katkoksen johtaessaan sairauslomalle tai ennenaikaisesti eläkkeelle jäämiseen.

Lue lisää

Lectio Praecursoria

Mikä meille on tärkeää elämässä? Mihin haluamme panostaa omassa elämässä? Elämänarvoista (tästedes arvot) puhutaan paljon, ja niillä on merkitystä ihmisten elämää ohjaavina periaatteina ja toimintatapoina. Keski-ikäisten osalta arvoilla voi olla jopa välillisesti merkitystä heidän hoivaamiensa nuoremman ja vanhemman sukupolven kautta. Keski-ikäisiä on paljon, ja heillä on useita ja keskeisiä rooleja kotona, töissä ja yhteiskunnassa yleensä. Tästä huolimatta heidän psykologista kehitystään tunnetaan yleisesti ottaen heikommin kuin nuorempien ja vanhempien vastaavaa.

Lue lisää

Lectio Praecursoria

Olen tutkinut väitöskirjassani kausaaliattribuu-tioita. Sana kausaaliattribuutio viittaa niihin syihin tai tapoihin, joilla me selitämme havaitsemiamme tapahtumia, minkä vuoksi niistä voisi suomeksi käyttää nimitystä ”syyselitys”. Niinpä siis esimerkiksi vastaukset sellaisiin kysymyksiin kuin ”miksi minulle aina käy näin?” tai ”mikähän tuotakin risoo?” ovat syyselityksiä.

Lue lisää

Lectio Praecursoria

Väitöstilaisuuksissa väittelijä usein aloittaa esittelemällä tutkimustaan jonkin yhteiskunnallisesti ajankohtaisen tapahtuman tai aiheen kautta. Omassa tapauksessani väitöskirjani aiheeseen – oikeistopopulistiseen ja kansallismieliseen diskurssiin – liittyvän ajankohtaisen esimerkin löytäminen ei ollut haastavaa. Britannian Brexit-kannattajien sekä Yhdysvaltain Donald Trumpin tuoreet voitot voimakkaimpina esimerkkeinä, vuosi 2016 oli monen mielestä synkkä vuosi kansainvälisen yhteistyön ja solidaarisuuden kannalta.

Lue lisää

Kirjat
09 kir 01 im

Jotta voin sanoa ammatillisen kirjan olleen hyvä ja antoisa, on yleensä edellytyksenä se, että olen oppinut kirjasta jotain uutta. Näin ei kuitenkaan varsinaisesti ollut Trevor Powellin Aivotyökirjan kohdalla – kirjan asiasisältö on päinvastoin hyvinkin tuttua, ja aihepiirit ovat juuri niitä, joiden kanssa neuropsykologi päivittäin työskentelee. Tästä huolimatta voin sanoa kirjan olleen hyvä ja antoisa. Miksi näin?

Lue lisää

Kirjat
10 kir 02 im

Katja Myllyviidan teos Tunne tunteesi käsittelee nimensä mukaisesti tunteita ja niiden tuntemista. Myllyviita on psykologi ja kognitiivinen psykoterapeutti, mikä näkyy aiheen käsittelyssä ja terapia-maisissa esimerkeissä. Teos lupaa apua vaikeiksi koettuihin tunteisiin, niiden kohtaamiseen ja niiden säätelyn oppimiseen. Siinä onkin runsaasti harjoituksia, jotka kannustavat reflektoimaan ja käyttäytymään uudella tavalla.

Lue lisää

Kirjat
toimitussuosittelee

Aarnio, Kia – Autio, Sari – Jämsä, Johanna – Paavilainen, Petri – Suomalainen, Sanna: Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen. Skeema 5. Edita. Lukion uuden opetussuunnitelman mukainen psykologian viidennen kurssin oppikirja.

Hansen, Anders: Aivovoimaa. Näin vahvistat aivojasi liikunnalla. Atena. Psykiatri kertoo liikunnan ja aivojen hyvinvoinnin yhteydestä.

Klippi, Anu – Korpijaakko-Huuhka, Anna-Maija – Lehtihalmes, Matti & Rautakoski, Pirkko (toim.):Afasia. Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus. Gaudeamus. Afasian syntymekanismeista sekä kielihäiriöiden tutkimuksesta ja kuntoutuksesta.

Lue lisää