Pääkirjoitus

Olen viime aikoina seurannut lähitieteenaloillamme käytäviä keskusteluja ihmisen ja yhteiskunnan instituutioiden toiminnan mittaamisesta. Jostain syystä tieteellinen, välillä jopa vertaisarvioituihin tutkimusartikkeleihin sisään kirjoitettu keskustelu aiheesta polarisoituu kovin herkästi ja ”vastapuolen” näkemysten kuvitellaan edelleen pohjautuvan paljon äärimmäisempään tieteenfilosofiseen ymmärrykseen maailmasta kuin miten mahdollisten vasta-argumenttien esittäjä on puheenvuoronsa tarkoittanut. Ehkä hiukan kärjistäen argumentaatiossa asettuvat tällöin usein vastakkain kaksi ääripäätä: maailman ainoastaan mitattavissa olevien asioiden kautta näkevät reduktionistit sekä ne, joiden mielestä kaikenlainen mittaaminen on pahasta, sillä millään mittareilla ei kuitenkaan pystytä tavoittamaan totuudenmukaista kuvaa kokonaisuudesta.

Lue lisää

Artikkelien tiivistelmät

Lotta-Maija Tiikkainen & Anna Liisa Aho

Nuoren aikuisen suru vanhemman kuoleman jälkeen

Vanhempien kuolemaa aikuisuudessa pidetään odotettavissa olevana elämäntapahtumana, mutta sen aiheuttamasta surusta tiedetään vain vähän. Useimmiten oman vanhemman kuolema kohdataan lapsen elämän jo vakiinnuttua, mutta joskus menetys tapahtuu kesken itsenäistymisprosessin. Nuorelle aikuiselle vanhemman menettäminen on koettelevaa riippuvaisuussuhteen ja tuen tarpeen ollessa vielä voimakkaita. Varttuneempiin verrattuna nuoret aikuiset eivät välttämättä ole ehtineet varautua oman vanhemman kuoleman mahdollisuuteen. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata nuoren aikuisen surua vanhemman kuoleman jälkeen nuorten aikuisten itsensä kokemana. Tutkimuksen tiedonantajat (= 47) olivat vanhemman kuollessa 16–28-vuotiaita. Avoimia kysymyksiä sisältänyt tutkimusaineisto kerättiin elektronisella lomakkeella ja analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla.

Lue lisää

English summaries

Lotta-Maija Tiikkainen & Anna Liisa Aho

Grief after parental death in young adulthood

Parental death during adulthood is considered an expected life event, but little is known about the grief it causes. The death of a parent often happens after a descendant has already settled down. Sometimes parental death occurs during the delicate independency process. Parental loss during young adulthood provides challenges, because young adults are still dependent on their parents and rely on them when seeking support. Compared to older adults, young adults have not been able to prepare themselves for the possibility of parental death.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Vanhempien kuolemaa aikuisuudessa pidetään odotettavissa olevana elämäntapahtumana, mutta sen aiheuttamasta surusta tiedetään vain vähän. Useimmiten oman vanhemman kuolema kohdataan lapsen elämän jo vakiinnuttua, mutta joskus menetys tapahtuu kesken itsenäistymisprosessin. Nuorelle aikuiselle vanhemman menettäminen on koettelevaa riippuvaisuussuhteen ja tuen tarpeen ollessa vielä voimakkaita. Varttuneempiin verrattuna nuoret aikuiset eivät välttämättä ole ehtineet varautua oman vanhemman kuoleman mahdollisuuteen. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata nuoren aikuisen surua vanhemman kuoleman jälkeen nuorten aikuisten itsensä kokemana. Tutkimuksen tiedonantajat (= 47) olivat vanhemman kuollessa 16–28-vuotiaita. Avoimia kysymyksiä sisältänyt tutkimusaineisto kerättiin elektronisella lomakkeella ja analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Artikkelissa analysoidaan suomalaisten yliopistojen opintovaatimuksissa olevien kehityspsykologian oppikirjojen käsityksiä seksuaalisuudesta. Oppikirjojen tarkastelu on tärkeää, koska ne muodostavat ajankohtaisen psykologisen asiantuntijuuden perustan. Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana on sosiaalinen konstruktionismi ja erityisesti näkemys tiedon sosiaalisesta rakentumisesta. Tutkimuksessa on käytetty diskurssianalyyttistä lähestymistapaa. Tulokset tuovat esiin, miten kehityspsykologiset oppikirjat kuvaavat ihmisen seksuaalista kehitystä vahvan sukupuolitetusti. Niissä rakentuu kuva miehisestä viettikeskeisestä seksuaalisesta toiminnasta ja toisaalta naisellisesta vastuunkantamisesta. Seksuaalisuutta käsitellään eri ikävaiheissa pääosin biologisena kehityksenä, jota tarkastellaan usein erilaisten ongelmakehysten kautta.

Lue lisää

Keskustelua

Muutaman viime vuoden aikana olemme molemmat törmänneet erikoisiin tutkimustamme koskeviin kommentteihin esimerkiksi kongressien, työnhakuprosessien ja tutkimusrahoitushakemusten arvioinnin yhteydessä. Nämä kommentit ovat liittyneet erilaisten (meta)teoreettisten näkökulmien arvottamiseen ja kysymykseen, tuleeko ”hyvässä” tai ”oikeassa” sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa selittää ilmiöitä eritasoisilla muuttujilla vai tarkastella sosiaalisen todellisuuden rakentumisprosessia – toisin sanoen, onko ”hyvä” ja ”oikea” sosiaalipsykologia niin sanottua valtavirtasosiaalipsykologiaa vai relationistis-konstruktionistista sosiaalipsykologiaa. Tässä ikuisuuskeskustelussa tuntuu ilmenevän paljon julkilausumattomia oletuksia ja jopa väärinymmärryksiä, joita on hyvä selventää.

Lue lisää

Ajankohtaista

Seuran puheenjohtajana oikeuteni ja tehtäväni on vuosittain valita Psykologia-lehden artikkeleista jokin erinomainen. Käytän eräitä periaatteita. Ensimmäisessä vaiheessa valitsen kustakin numerosta yhden mielenkiintoisen artikkelin. Valinnasta jätän pois sellaiset, joiden tekijöiden joukossa olen minä tai joku hallituksen tai toimituksen jäsen (oli artikkeli sitten hyvä tai parempi). Toisessa vaiheessa supistan valikoiman kahteen, joista yhden valitsen vuoden 2018 artikkeliksi.

Lue lisää

Ajankohtaista

Identiteetistä on tullut varsin väljästi käytetty käsite, jolla esimerkiksi mediassa voidaan viitata hyvin monenlaisiin yksilölle tai ryhmälle merkityksellisiin asioihin. Suomenkielinen tieteellinen analyysi on kuitenkin ollut vähäistä. Siksi julkaisemme Psykologia-lehdessä tästä ajankohtaisesta aiheesta teemanumeron vuonna 2020. Tavoitteena on vahvistaa psykologiassa, sosiaalipsykologiassa ja niiden sovellusaloilla tarvittavaa identiteetin tutkimuksellista ymmärrystä ja viitekehystä sekä tuoda esiin suomalaisen identiteettitutkimuksen menetelmiä, tuloksia ja tutkimusaineistoja.

Lue lisää

Ajankohtaista

Kirsti Lagerspetzin pro gradu -palkinto 2018 on jaettu puoliksi Tanja Hyvämäelle Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineessa tehdystä opinnäytetyöstä ”Koulukiusaamista koskevat puhetavat suomalaisessa verkkokeskustelussa. Diskursiivinen lähestymistapa” sekä Liisa Salmelalle Helsingin yliopiston psykologian oppiaineessa tehdystä opinnäytetyöstä ”Autistic traits and sleep in typically developing adolescents”. Kumpikin saa 150 euroa.

Lue lisää

Kirjat

Psykologiset käsitteet voivat sekä edistää että sumentaa itseymmärrystä

Koulutusanalyytikko Riitta Hyrck käsittelee Haavoittunut itsetunto -kirjassaan narsismia ja siihen liittyvien tunteiden säätelyn synnyn ja kehityksen ehtoja psykoanalyyttisen teorian ja terapian näkökulmasta. Hyrckin kirja on asiantuntijapuheenvuoro tilanteessa, jossa narsismiin liittyvät käsitteet ovat saavuttaneet myös sosiaalisen median. Yksilöllisyyttä painottavassa yhteiskunnassa sosiaalipsykologisia ja psykologisia käsitteitä käytetään arkipäivän itse- ja toisen ymmärryksen lisäämiseksi – niin hyvässä kuin pahassa.

Lue lisää

Kirjat

Kirjassaan Onnellisuuksien oivaltajapsykologian emeritusprofessori Markku Ojanen käy läpi suuren määrän onnellisuuteen liittyvää tutkimuskirjallisuutta psykologiasta ja muilta tieteenaloilta. Tieteen kansantajuistamisessa hän on tehnyt töitä aiemminkin muun muassa kirjoittamalla kirjan Positiivinen psykologiaOnnellisuuksien oivaltajasisältää kiinnostavaa tietoa, joten siihen toivottavasti tutustuvat niin psykologit, yhteiskuntatieteilijät kuin yhteiskunnalliset päättäjätkin. Kirjan takakannessa arvioidaan teoksen olevan hyödyksi ihmisille, jotka miettivät onnellisuuden koostumusta. Elämäntaito-oppaasta ei kuitenkaan ole kyse, vaikka kirja sisältää tiivistelmän tutkimuksesta, joka koskee mielekästä elämää.

Lue lisää

Kirjat
10 kir 03 im01

Ensi silmäyksellä Miksi vihaamme? Yksilön ja yhteisön tunteen anatomiaa-teoksen karu ulkokuori ei viritä vahvaa lukemisen innostusta. Sisällysluettelo moninaisuudessaan on samoin hiukan hämmentävä ensi orientoitumista yrittävälle.

Arvonantoa kirjan tekijää Rauno Juntumaata ja hänen tarkastelujaan kohtaan herättää kuitenkin pian sen havaitseminen, kuinka perusteellisesti hän on tutustunut aiheeseensa. Kunnioitusta herättää hetikohta myös varsin monimuotoinen ja omintakeinen lähteiden käyttö.

Lue lisää

Kirjat
11 kir 04 im01

Tutkimushaastattelun käsikirjaon käytännönläheinen pikkujätti. Kirjan rakenne etenee loogisesti haastattelun suunnittelusta ja haastattelutavan valinnasta itse haastattelutilanteen erilaisiin ulottuvuuksiin. Kirjassa opastetaan myös haastattelututkimuksen aineistonhallinnassa ja annetaan sitä varten selkeät ohjenuorat. Aineistonhallinta on aiheena keskeisen tärkeä tutkimuksen kokonaisuuden suunnittelussa, sillä aineistonhallinnan suunnitelma alkaa olla yhä useamman tahon vaade rahoituksen saamiseksi tai tutkimusartikkelin julkaisemiseksi.

Lue lisää

Kirjat

Psykologi ja psykoterapeutti Minna Martinin kirjassaSaa jännittää – jännittäminen voimavaranapaneudutaan sen nimen mukaisesti siihen, mitä jännittäminen on ja miten sen voi oppia kääntämään ongelmasta voimavaraksi. Martin esittelee kattavasti sitä, miten jännitys ilmenee kehossa ja mielessä, millaisissa tilanteissa siitä tavallisimmin kärsitään ja miten se voi vaikuttaa kielteisesti hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Lisäksi kirjassa pohditaan jännittämiselle altistavia tekijöitä niin temperamentin ja persoonallisuuden kuin elämänkokemusten ja ihmissuhteiden osalta.

Lue lisää

Kirjat
toimitussuosittelee

Eskola, Antti:Vanhanakin voi ajatella.Vastapaino. Sosiaalipsykologi pohtii viimeisessä kirjassaan elämän ja mielikuvien merkitystä.

Hall, Paula: Koukussa seksiin.Bazar Kustannus. Brittiterapeutti kirjoittaa addiktoituneesta seksikäyttäytymisestä. Käännös on sovitettu Suomen oloihin.

Heilig, Markus: Naisen aivot, miehen aivot. Onko aivoilla sukupuoli? Atena. Psykiatri kirjoittaa sukupuolen vaikutuksesta aivotoimintaan.

Lue lisää

Rekisteri

Akkola, Matilda: Selling design and design thinking issues in big corporations

Klingler, Gero: Teamwork among Chinese students. Chinese bachelor students’ experience of teamwork in the context of a Sino-Finnish product development course

Koponen, Heikki: Sydämen sivistys ja kestävät kyvykkyydet opiskelijatoiminnan tuloksina.

Lue lisää

Kirjoittajat

ANNA LIISA AHO, TtT
dosentti, yliopiston lehtori
Terveystieteet (hoitotiede)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tampereen yliopisto

Lue lisää