Pääkirjoitus

Tätä kirjoitettaessa pandemiaa erilaisine rajoituksineen on eletty jo reilu vuosi. Ajat tuntuvat poikkeuksellisilta ja epäilemättä sitä ovatkin. Voimakkaita muutoksia on toki eletty aiemminkin. Sodat katkaisevat ehkä dramaattisimmin normaalin elämänkulun, ja suuret taloudelliset lamat saavat nekin maailmankirjat sekaisin. Sotaa, lamaa ja pandemiaa voidaan ajatella tapahtumana. Sellaisena se on dramaattinen, mutta ajallinen ja ohimenevä.

Lue lisää

Artikkelien tiivistelmät

Aku Kallio

Lasten televisionkatselun rajoittamisen sosiaaliset käytänteet

Lasten mediankäytön valvominen ja rajoittaminen on merkittävä haaste nykyperheissä. Tässä artikkelissa tarkastellaan lasten mediankäytön valvontaa sosiaalisena toimintana, jossa lapsi ja vanhempi ottavat erilaisia valta-asemia neuvotellessaan mediankäytöstä. Aineistona on 26:ssa suomalaisessa perheessä kuvattu videoaineisto, josta on poimittu tilanteet (= 44), joissa vanhempi rajoittaa lapsen mediankäyttöä. Metodina käytetään soveltavaa keskustelunanalyysia. Tulokset osoittavat, miten lasten mediankäytön rajoittaminen on kytköksissä paitsi lasten käyttämiin mediasisältöihin ja käytön määrään, myös lasten sosiaalistamiseen sekä perheen arjen hallintaan. Lisäksi artikkelissa tarkastellaan lasten omaa toimijuutta ja keinoja vastustaa vanhempien valtaa sekä esitetään, miten nämä keinot vaihtelevat iän myötä.

Lue lisää

English summaries

Aku Kallio

The interactional practices of restricting children’s television viewing

Mediating and restricting children’s media use is an everyday task for contemporary families. In this paper I examine the negotiations of children’s media use as a social practice in which parents and children occupy various deontic and epistemic statuses. The data consist of video recordings captured in 26 Finnish families. A total of 44 occurrences in which parents restrict their children’s media use are examined. Conversation analysis is the method of this study. The results reveal how restrictions are linked not only to the amount of media use and the quality of media content but also to the time management of families and children’s socialization on a larger scale. Further, I examine children’s agency and interactional strategies to resist parental authority. I also show how these strategies vary with the age of children.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

HEXACO-PI-R mittaa persoonallisuutta kuudella pääulottuvuudella (Rehellisyys-Nöyryys, Emotionaalisuus, Ulospäinsuuntautuneisuus, Sovinnollisuus, Tunnollisuus, Avoimuus kokemuksille) ja 25 ala-asteikolla. Kyselyn komponenttirakenne on todennettu aikaisemmissa tutkimuksissa monella eri kieliversiolla. Tässä tutkimuksessa tarkastelimme HEXACO-PI-R:n suomenkielisen version psykometrisiä ominaisuuksia ja komponenttirakennetta laajalla suomalaisella aineistolla. Lopullisessa otoksessa oli 5 724 henkilöä (68.8 % naisia; iän KA = 30.70 vuotta ja KH = 8.27 vuotta). HEXACO-PI-R:n suomenkielisen version psykometriset ominaisuudet olivat pääosin hyväksyttävällä tasolla. Kyselyn rakennetta tutkittiin eksploratiivisella komponenttianalyysilla ja konfirmatorisella faktorianalyysilla, jotka antoivat ristiriitaisia tuloksia. Eksploratiivinen komponenttianalyysi tuki alkuperäistä kuuden komponentin mallia: Jokaiselle pääulottuvuudelle latautui odotetusti neljä ala-asteikkoa, minkä lisäksi ilmeni muutamia ristiinlatauksia. Kyselyn sata väittämää latautuivat myös ala-asteikoille pääosin odotetusti. Selvän poikkeuksen muodostivat Avoimuus kokemuksille -pääulottuvuuden väittämät: nämä latautuivat neljälle komponentille, jotka eivät kuitenkaan vastanneet pääulottuvuuden ala-asteikkoja odotetulla tavalla. Konfirmatorinen faktorianalyysi puolestaan ei antanut tukea kuuden faktorin mallille.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Vanhemmuuden ihanteet heijastavat yksilön ja ympäröivän yhteisön normeja, ja niiden voidaan näin nähdä edustavan vanhemmuuteen ja vanhemman rooliin liittyviä odotuksia ja velvoitteita. Tässä Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät (VoiKu) -tutkimushankkeen osatutkimuksessa kartoitettiin kyselylomakkeen avulla 1 431 vanhemman käsityksiä ihannevanhemmasta sekä yhteiskunnan vanhemmille asettamista ihanteista Suomessa. Teema-analyysin tulokset osoittivat, että äitien ja isien käsitykset ihannevanhemmasta olivat samankaltaisia. Molemmat sukupuolet raportoivat ihannevanhemman ominaisuuksiksi tyypillisimmin muun muassa kategorioihin rakastava, kärsivällinen ja kurinpitäjä kuuluvia ominaisuuksia. Vanhempien näkemykset yhteiskunnan vanhemmille asettamista ihanteista poikkesivat vanhempien omista ihanteista ja heijastelivat suorituskeskeisiä arvoja: tyypillisinä yhteiskunnan ihanteita kuvaavina luokkina näyttäytyivät epäitsekäs, urasuuntautunut & kouluttautunut, varakas, kotitaloustaitoinen, aikaansaava ja kaikkivoipa, jotka eivät tulleet esiin omia ihanteita raportoitaessa.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Lasten mediankäytön valvominen ja rajoittaminen on merkittävä haaste nykyperheissä. Tässä artikkelissa tarkastellaan lasten mediankäytön valvontaa sosiaalisena toimintana, jossa lapsi ja vanhempi ottavat erilaisia valta-asemia neuvotellessaan mediankäytöstä. Aineistona on 26:ssa suomalaisessa perheessä kuvattu videoaineisto, josta on poimittu tilanteet (= 44), joissa vanhempi rajoittaa lapsen mediankäyttöä. Metodina käytetään soveltavaa keskustelunanalyysia. Tulokset osoittavat, miten lasten mediankäytön rajoittaminen on kytköksissä paitsi lasten käyttämiin mediasisältöihin ja käytön määrään, myös lasten sosiaalistamiseen sekä perheen arjen hallintaan. Lisäksi artikkelissa tarkastellaan lasten omaa toimijuutta ja keinoja vastustaa vanhempien valtaa sekä esitetään, miten nämä keinot vaihtelevat iän myötä.

Lue lisää

Lectio Praecursoria

Edullisen terveydenhuollon tarjoaminen on yksi keskeisimmistä pilareista suurimmassa osassa kehittyneitä hyvinvointivaltioita – ja itse asiassa fundamentaalinen osa kansallista identiteettiämme näiden valtioiden kansalaisina. Viimeisimmät Lontoon olympialaiset osoittivat tämän vakuuttavasti käytännössä. Viime vuosikymmenten aikana väestön ikääntyminen ja kroonisten sairauksien lisääntyminen ovat kuitenkin johtaneet terveydenhuollon ja sen ylläpidon kysynnän kasvuun, mikä on kiihdyttänyt terveydenhuollon kokonaiskustannusten kasvua. Tieteen ja teknologian kehitys kiihdyttää kustannusten kasvua entisestään lisäämällä hoidon sekä kalliiden diagnostiikoiden tarjontaa. Samanaikaisesti näiden hyvinvointivaltioiden bruttokansantuote on pysähtynyt tai kasvanut hitaammin kuin tämä kustannusten kasvu.

Lue lisää

Ajankohtaista

Kirsti Lagerspetz -palkinto annettiin Iida Heikkiselle ja Annamari Järviniemelle erinomaisesta yhden tapauksen tutkimusasetelman hyväksikäyttämisestä ja samalla terapiassa sovellettavien johtopäätösten muotoilemisesta perusteluineen.

Lue lisää

Ajankohtaista

Deadline for submission: January 11, 2021. The Jacobs Foundation is pleased to announce the 2021 call for applications for its Research Fellowship Program. The Jacobs Foundation Research Fellowship Program is a globally competitive fellowship program for early and mid-career researchers whose work is dedicated to improving the development, learning and living conditions of children and youth. The relevant disciplines include, but are not limited to, education sciences, psychology, economics, sociology, family studies, media studies, political science, linguistics, neurosciences, and medical sciences.

Lue lisää

Ajankohtaista

Psykologien moninaisiin työtehtäviin kuuluu ymmärtää ja lieventää erilaisista etnisistä taustoista tulevien maahanmuuttajien traumoja, kotoutumiseen liittyvää stressiä ja niiden kielteisiä vaikutuksia hyvinvointiin. Psykologeilla on tärkeää osaamista kulttuuripsykologian, kehityksellisen psykopatologian ja traumatutkimuksen näkökulmista. Teemanumeron tavoitteena on esitellä tutkimusta, joka analysoi pakolaisuuden ja maahanmuuton mielenterveydellisiä ja kehityksellisiä ulottuvuuksia sekä trauman ilmenemistä, hoitoa ja psyykkiseen selviytymiseen liittyviä tekijöitä. Teemanumerossa esitellään myös pakolaisiin, maahanmuuttajaperheisiin ja lapsiin kohdistuneita interventiotutkimuksia, esimerkiksi teoreettisia lähtökohtia, hoidollisia elementtejä sekä mielenterveydellistä vaikuttavuutta.

Lue lisää

Ajankohtaista

Vuosittaiset Sosiaalipsykologian päivät järjestetään 15.–16.4.2021 Helsingissä tai tilanteen vaatiessa virtuaalisesti. Konferenssin keynote-puhujia ovat Dr Cristian Tileâga (Loughborough University, UK), Dr Samantha Heintzelman (Rutgers University-Newark, USA), Dr Tracy Morison (Massey University, Uusi-Seelanti) ja tutkimusprofessori Jari Hakanen (Työterveyslaitos).

Lue lisää

Ajankohtaista

Teemanumeron tavoitteena on esitellä tuoretta tutkimusta, joka käsittelee yksilöllisiä eroja matemaattisten taitojen kehityksessä, matemaattisten taitojen yhteyttä muihin taitoihin, motivaatioon ja hyvinvointiin, matematiikan osaamisen ja motivaation roolia koulutus- ja uravalintojen muovaajina tai sitä, miten oppilaiden matematiikan osaamista voidaan arvioida ja oppimista tukea, kun siinä ilmenee vaikeuksia.

Lue lisää

Rekisteri

Budde, Karri: Miten työn piirteet ovat yhteydessä toisiinsa? Verkostoanalyysi suomalaisten lääkäreiden työoloista

Ding, Tapio: Screen time’s association to sleep during adolescence

Dunkel, Elias: Masennuksen muodostamat oireverkostot lieventyneessä ja säilyneessä masennuksessa ikääntyneellä väestöllä

Lue lisää

Kirjat

Teoksen kymmenen artikkelin kirjoittajat kyntävät tiedollisten ilmiöiden sarkaa syvältä, selkeästi, jännittävästi. Kaikki ovat oppimisen, viisauden ja kognitiivisen kehityksen suomalaisia tutkijoita. Arvostetun Oliver Robinsonin mukaan Suomi onkin alan johtavia maita! Tekijät esittelevät ajattelun kehityksen empiirisiä tutkimuksia perusteellisesti. Selkeiden kaavioiden ansiosta lukija ei pääse hukkumaan teorioiden hetteikköihin. Käsitteet määritellään moninäkökulmaisesti reflektoiden. Miira Tuominen ja Eeva Kallio jäsentävät aihetta: Filosofinen epistomologia selvittää tiedon välttämättömiä ja riittäviä ehtoja, psykologinen epistomologia henkilön tietokäsitystä. Oppimisen syväanalyysin esittävät Mari Murtonen ja Erno Lehtinen.

Lue lisää

Kirjat

Cacciatore, Raisa (toim. Vuokko Hurme): Kiukkukirja. Aggressiokasvattajan käsikirja – vauvasta kouluikään. Väestöliitto. Lastenpsykiatri kirjoittaa lasten aggressioista.

Järnefelt, Heli: Hyvän unen avaimet. Duodecim. Hoitosuositusten mukaisia itsehoitokeinoja psykologilta unen parantamiseen.

Lue lisää