Pääkirjoitus
cover im01

Tämä teemanumero käsittelee vuorovaikutusta monenlaisissa ohjauksen konteksteissa terveydenhuollosta erityyppisiin kuntoutuksen ja työnohjauksen tilanteisiin. Ohjauksen vaikuttavuuden kannalta on oleellista, miten ohjausta toteutetaan. Teemanumerossa tarkastellaan, miten ohjaajat pyrkivät vuorovaikutuksen keinoin vaikuttamaan ohjattavan asiakkaan toimintaan, terveyskäyttäytymiseen tai hyvinvointiin, ja minkälaisin keinoin asiakkaat osallistuvat ohjauskeskusteluihin. Ohjaustilanteissa osapuolet orientoituvat tiettyihin rooleja ja toimintatapoja koskeviin odotuksiin, jotka voivat esimerkiksi rajoittaa keskusteluun osallistumista ja mahdollisuuksia nostaa keskustelun kohteeksi asiakkaalle tärkeitä asioita. Artikkeleissa osoitetaan, miten ensinnäkään ei ole itsestään selvää, että asiakkaat osallistuisivat aktiivisesti keskusteluun, mikä tuottaa monenlaisia haasteita ohjaajan ratkottavaksi.

Lue lisää

Sisällysluettelo

Pääkirjoitus

Aija Logren, Sanni Tiitinen & Elina Weiste: Vaikuttavuutta ohjaukseen vuorovaikutuksen keinoin 326

Tieteelliset artikkelit

Elina Weiste, Sanna Vehviläinen, Timo Leino & Jaana Laitinen: Ohjauksen vuorovaikutuskäytänteet työterveystarkastuksissa: vertailu ennen koulutusinterventiota ja sen jälkeen 328

Sanni Tiitinen, Elina Weiste, Johanna Ruusuvuori & Jaana Laitinen: Ryhmäohjauksen vuorovaikutusmekanismit vertaistuen kokemusten taustalla 345

Sanna Vehviläinen & Kimmo Svinhufvud: Työskentelyongelman määrittely opintopsykologin vastaanotolla 364

Lue lisää

Artikkelien tiivistelmät

Elina Weiste, Sanna Vehviläinen, Timo Leino & Jaana Laitinen

Ohjauksen vuorovaikutuskäytänteet työterveystarkastuksissa: vertailu ennen koulutusinterventiota ja sen jälkeen

Terveystarkastukset ovat työterveyshuollon keskeinen toimintatapa, joiden tavoitteena on työhön liittyvien sairauksien ja oireiden ehkäiseminen sekä työntekijän terveyden ja työkyvyn tukeminen. Terveystarkastusten tuloksellisuuden kannalta ratkaisevaa on hoitajien ohjausosaaminen. Tutkimus on osa hanketta, jossa työterveyshoitajille toteutettiin lyhyt koulutusinterventio ohjausvuorovaikutustaitojen vahvistamiseksi. Aineistona on 16 videoitua terveystarkastusta kolmelta hoitajalta. Tutkimuksessa tarkastellaan keskustelunanalyysin keinoin, kuinka terveyteen ja työkykyyn liittyvistä suunnitelmista keskustellaan ennen koulutusinterventiota ja sen jälkeen. 

Lue lisää

English summaries

Elina Weiste, Sanna Vehviläinen, Timo Leino & Jaana Laitinen

Interactional practices of occupational health checkups: Comparison before and after training intervention

Regular health check-ups are a key tool in occupational health. Their goal is to prevent work-related diseases and symptoms and to promote workers’ health and work ability. To achieve this goal, the counseling skills of occupational health nurses are of great importance. This study is part of a project in which occupational health nurses were provided a short training intervention to increase their skills in counseling interaction. As a part of the project, three nurses video-recorded a total of 16 health checkups prior to and after the training intervention. Using conversation analysis, this paper investigates how plans related to health and the ability to work are discussed prior to and after the training intervention.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Terveystarkastukset ovat työterveyshuollon keskeinen toimintatapa, joiden tavoitteena on työhön liittyvien sairauksien ja oireiden ehkäiseminen sekä työntekijän terveyden ja työkyvyn tukeminen. Terveystarkastusten tuloksellisuuden kannalta ratkaisevaa on hoitajien ohjausosaaminen. Tutkimus on osa hanketta, jossa työterveyshoitajille toteutettiin lyhyt koulutusinterventio ohjausvuorovaikutustaitojen vahvistamiseksi. Aineistona on 16 videoitua terveystarkastusta kolmelta hoitajalta. Tutkimuksessa tarkastellaan keskustelunanalyysin keinoin, kuinka terveyteen ja työkykyyn liittyvistä suunnitelmista keskustellaan ennen koulutusinterventiota ja sen jälkeen. 

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit
cover im01

Vertaistuki on todettu vaikuttavaksi ohjauskeinoksi. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vertaistukea vuorovaikutuksen mikrotasolla keskustelunanalyyttisen, vertailevan tapaustutkimuksen avulla. Aineisto koostuu viiden pienyrittäjänaisten vertaisryhmäohjausprosessin videoinneista. Näiden strukturoitujen, ratkaisukeskeisten ryhmien tarkoitus oli edistää osallistujien työkykyä ja terveellisten elintapojen omaksumista. Vuorovaikutusanalyysin pohjana ovat yhden ryhmän osallistujien selvästi muita vähäisemmät kokemukset saamastaan vertaistuesta ohjauksen lopuksi toteutetussa kyselyssä. Analyysin kautta pyrimme ymmärtämään, mitkä ryhmäohjauksen vuorovaikutuksen ilmiöt voisivat liittyä ryhmäläisten kokemusten erilaisuuteen. Huomiomme kohdistuu tapoihin, joilla osallistujat osoittavat keskinäistä myötätuntoa.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Tutkimuksessa tarkastellaan työskentelyongelman määrittelyn tapoja opintopsykologin vastaanoton vuorovaikutuksessa opiskelijan ja opintopsykologin välillä. Työskentelyongelman määrittely on keskeinen toiminto opintopsykologitapaamisten ensimmäisillä tapaamiskerroilla ja keskeinen allianssin rakentamisen keino. Selvitämme, miten tämä toiminto rakentuu vuorovaikutuksessa ja miten osapuolet osallistuvat siihen. Tutkimuksen aineistona on yliopiston opintopsykologien yksilövastaanotoilla videoituja aitoja keskusteluja. Tutkimusmenetelmänä on keskustelunanalyysi. Kuvaamme kaksi erilaista tapaa, joilla työskentelyongelma tulee esille ja yhteiseksi toiminnan kohteeksi. Ongelmaa voidaan ensinnäkin käsitellä alusta pitäen tunnistettuna, vaikka tällöinkin opiskelijalle varataan mahdollisuus kertoa asia omin sanoin. Tavallisempi tapa on, että opintopsykologi tekee työskentelyongelmatarjouksen ehdottamalla sitä kuultuaan opiskelijan kuvausta tilanteestaan ja kyseltyään taustoittavia kysymyksiä. Opiskelija voi hyväksyä tai väistää opintopsykologin ehdotuksen.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Dialogisessa prosessikonsultaatiossa asiakas nähdään ongelmiensa ja niihin liittyvien ratkaisujen omistajana. Konsultaatiokeskusteluissa asiakasta tuetaan ottamaan vastuuta tilanteesta ja asettumaan toimijaksi suhteessa sen ratkaisemiseen. Näiden ihanteiden edistämistä konsultaation vuorovaikutuskäytännöissä on kuitenkin tutkittu varsin vähän. Tässä artikkelissa tarkastelemme ohjattavien vastuunottoa ja toimijuuden muodostumista työyhteisön yhteistyön parantamiseksi järjestetyssä konsultaatiotilanteessa. Tutkimuksen aineiston muodostivat yhdestä konsultaatiotapaamisesta tehty äänitallenne ja sen litteraatio. Aineiston analyysissä on hyödynnetty positiointiteorian käsitteitä.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Tutkimuksessa tarkastellaan yhteisen päätöksenteon rakentumista mielenterveyskuntoutujien ja heidän ohjaajiensa välisessä vuorovaikutuksessa Klubitalo-toiminnan kontekstissa. Huomiomme kohdistuu keinoihin, joilla ohjaajat säätelevät mielenterveyskuntoutujien osallisuutta tekeillä oleviin päätöksiin pyrkien yhtäältä 1) edistämään vuorovaikutuksen osallistujien tasavertaisia osallistumisen mahdollisuuksia ja toisaalta 2) varmistamaan, että vuorovaikutuksessa saadaan ylipäätään jonkinlaisia päätöksiä tehdyksi. Aineistona on 30 videotallennettua ryhmätapaamista, joita on analysoitu keskustelunanalyysin menetelmällä. Tarkasteltavat ohjaajien vuorovaikutuskäytänteet ilmenevät päätöksentekosekvenssien eri vaiheissa. Analyysimme havainnollistaa, kuinka ohjaajat voivat käynnistää päätöksentekosekvenssin käsittelemällä jälkikäteen ehdotuksina sellaisiakin kuntoutujien vuoroja, jotka eivät tällaisina tulleet alun perin käsitellyiksi. Tilanteissa, joissa ohjaajien omat ehdotukset eivät saa kuntoutujilta vastakaikua, ohjaajat saattavat itse edistää päätöksentekosekvenssiä muistuttamalla kuntoutujia tiedollisesta pääsystä ehdotusta koskevaan tietoon tai kalastelemalla samanmielisyyden ja sitoutumisen ilmaisuja ehdotettuun asiaan.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Autismiin liittyy monenlaisia sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia. Tämän artikkelin lähtökohtana ovat aiemmassa tutkimuksessa tehdyt havainnot siitä, kuinka sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeudet näkyvät kuntoutuskeskusteluissa, joissa 11–13-vuotiaat lievästi autistiset, suomea äidinkielenään puhuvat pojat keskustelevat toistensa ja kuntouttajiensa kanssa. Keskustelunanalyysin menetelmää hyödyntäen pohdimme autististen poikien ongelmia vuorovaikutuskumppanin tulkitsemisessa, kielellisessä ja kehollisessa ilmaisussa sekä prosodiassa. Tarkastelemme yhtäältä ymmärrysongelmien ratkaisuun tähtääviä korjausjaksoja, toisaalta kuntouttajien ammatillista ja pedagogista toimintaa. Osoitamme, että samalla kun kuntouttajat pyrkivät vihjeiden avulla ylläpitämään intersubjektiivisuutta ja ratkaisemaan ymmärrysongelmia, he myös kommunikoivat ymmärrystä vuorovaikutuksen yleispätevistä normeista, joita poikien odotetaan kuntoutuksen myötä vähitellen oppivan hallitsemaan. Vuorovaikutustaitoihin liittyvä kuntouttajien opettamisorientaatio on tavallisesti implisiittistä, normaaleihin arkisen ja symmetrisen vuorovaikutuksen korjauskäytänteisiin nojaavaa toimintaa.

Lue lisää

Kirjat
09 kir 01 im01

Jaana Sellmanin ja Tuula Tykkyläisen kirja on laaja tiedollinen ponnistus, joka kertoo puheterapiatyöstä ja kuntoutuksen olemuksesta. Kirja pyrkii pois puheterapian menetelmä- tai häiriönäkökulmasta ja tarjoaa tilalle keskustelunanalyysin näkökulmaa. Keskustelunanalyysi tarkastelee vuorovaikutusta osallistujien yhteisenä saavutuksena. Kirjoittajat Sellman ja Tykkyläinen siirtävät tämän ajatuksen puheterapeuttiseen kuntoutumiseen. Kuntoutuminen ei ole pelkästään välineiden ja menetelmien toistavaa käyttöä, vaan se sisältää paljon vuorovaikutuksellisia elementtejä puheterapeutin ja asiakkaan (ja tämän lähipiirin) välillä. Teos on tietokirja, jonka tavoitteena on yhdistää ammatillinen kokemus puheterapiatyöstä, vuorovaikutuksen merkitys ja keskustelunanalyysilla saatu tutkimustieto. Lukijakunnaksi toivotaan jo ammatissa toimivia puheterapeutteja, opiskelijoita ja muita terveydenhuollon, kuntoutuksen ja kasvatuksen ammattilaisia.

Lue lisää

Kirjoittajat

Virpi-Liisa Kykyri, PsT
työn ja organisaatioiden erikoispsykologi;
yliopistotutkija
Psykologian laitos
Jyväskylän yliopisto; 

Lue lisää