Tieteelliset Artikkelit

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää työn imun kehitystä ja selittäjiä koronakriisistä alkaneen etätyöjakson aikana. Tutkimus pohjautuu kahden kuukauden seuranta-aineistoon, joka kerättiin huhtikuussa 2020 (T1) ja kesäkuussa 2020 (T2) Tampereen korkeakouluyhteisön työntekijöiltä (= 790). Tutkimme työn imun taso- ja muutosryhmiä henkilösuuntautuneella tutkimusotteella hyödyntämällä latenttia profiilianalyysia. Analyysissa löytyi viisi työn imun pitkittäisprofiilia, jotka erosivat toisistaan tasoltaan ja ajalliselta muutokseltaan. Työntekijöistä puolella (50 %) työn imu oli lähtökohtaisesti korkea ja lisääntyi edelleen kahden kuukauden seuranta-aikana. Noin kolmanneksella (36 %) työn imu säilyi ennallaan. Työn imun tason laskua oli havaittavissa vastaajista 14 prosentilla, joiden työn imu oli jo alun perin matala.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisten opettajien ja rehtorien työhyvinvointia työinnon ja työuupumuksen profiilien avulla koronakevään 2020 aikana. Kyselytutkimukseen osallistui 1 182 opettajaa (83 % naisia, keski-ikä 48 (KH = 9.5) vuotta) ja 644 rehtoria (41 % naisia, keski-ikä 50.6 (KH = 7.7) vuotta) eri puolilta Suomea. Latentin profiilianalyysin avulla tunnistettiin neljä opettajien työhyvinvointiprofiilia ja kolme rehtorien työhyvinvointiprofiilia. 42 prosenttia opettajista sijoittui innostuneiden profiiliin, jota luonnehti samanaikaisesti korkea työinto ja matala työuupumus, 11 prosenttia innostuneiden mutta uupuneiden profiiliin, jota erotti erityisesti vähäinen energisyys ja korkea uupumusasteinen väsymys, 37 prosenttia uupumusriskissä olevien profiiliin, jota luonnehti lievä työuupumus ja vähäinen työinto, ja 10 prosenttia vakavasti uupuneiden profiiliin, jossa koettiin keskimäärin vakavaa uupumusta ja matalaa työintoa.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin korkeakouluopiskelijoiden kokemaa päivittäistä opiskeluun liittyvää stressiä, opiskelijoiden käyttämiä keinoja stressin hallitsemiseksi sekä stressinhallintakeinojen yhteyksiä stressitason muutokseen päivien välillä. Mobiilipäiväkirjatutkimukseen osallistui 86 maisterivaiheen opiskelijaa, jotka vastasivat sekä strukturoituihin että avoimiin päiväkirjakysymyksiin viikon ajan, kerran päivässä (= 602). Stressinhallintakeinoihin liittyvät avoimet vastaukset luokiteltiin ja kvantifioitiin, ja stressinhallintakeinojen yhteyksiä stressitason muutokseen peräkkäisinä päivinä tarkasteltiin monitasomallinnuksella. Tulokset osoittivat, että tutkimusviikolla opiskelijoiden stressitasossa esiintyi huomattavaa päivittäistä vaihtelua.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Tutkimus selvittää, miten psykoterapeutti vastaa asiakkaan kysymyksiin yhden pitkän kognitiivisen psykoterapiaprosessin lopetusvaiheessa. Terapiassa asiakkaan terapeutille tekemät kysymykset ovat harvinaisia, samoin siis terapeutin vastaaminen. Poikkeuksellinen tilanne asettaa haasteita terapeutille. Miten toimia ammatillisesti, kun asiakas kysyy? Aineistona on yhden kognitiivisen psykoterapiaprosessin lopetusvaiheesta kahdeksan sattumanvaraisesti ääninauhoitettua istuntoa. Menetelmänä on keskustelunanalyysi. Tulokset osoittavat terapeutin vastaavan asiakkaan kysymyksiin kolmella eri tavalla. Ensimmäisessä vastaustavassa terapeutti asettuu omien kokemuksiensa ja ajatuksiensa asiantuntijaksi kertoen niistä. Toisessa vastaustavassa terapeutti ei tarjoa suoraan asiakkaan hakemaa tietoa, vaan kertoo yleisluontoisen periaatteen. Kolmannessa vastaustavassa terapeutti ei tarjoa sitä tietoa, mitä asiakas hakee. Tulokset näyttävät kolme mahdollista kognitiivisen psykoterapeutin tapaa vastata asiakkaan kysymyksiin pitkän terapian lopetusvaiheessa.

Lue lisää

Lectio Praecursoria

Psykoosi viittaa laajaan kirjoon inhimillisiä reaktioita, joille yhteistä ajatellaan olevan todellisuuden tajun vääristyminen. Usein tällaisia reaktioita pidetään skitsofrenian kaltaisten vakavien mielenterveysongelmien tyyppioireina. Skitsofreniaan ja muihin psykooseihin liittyykin huomattavaa inhimillistä kärsimystä sekä yksilö- että yhteisötasolla. Välittömät hoitokustannukset ovat yhteiskunnalle mittavia, minkä lisäksi merkittäviä epäsuoria kustannuksia aiheutuu menetetyistä työ- ja elinvuosista. Onkin ymmärrettävää, että psykiatrian ja kliinisen psykologian keskeisimpiä tutkimuskohteita on ollut psykoosin syytekijöiden selvittäminen ja tätä kautta tehokkaampien hoitomenetelmien kehittäminen.

Lue lisää

Lectio Praecursoria

Tämä tutkimus on ollut yritys kuulla psykoterapian ja psykoterapiatutkimuksen vaihtoehtoisia ääniä. Tarkoitan vaihtoehtoisella vaihtoehtoisuutta suhteessa lääketieteelliseen ja luonnontieteelliseen tapaan ymmärtää psykoterapioita. Äänet, joita olen yrittänyt kuulla, eivät ole kaikki uusia, mutta ne ovat olleet tarpeettoman heikosti kuultavissa viime vuosikymmeninä. Olen yrittänyt Rabelais’n (1552/2014) Pantagruelin tapaan höristää korviani voidakseni kuulla ”jäätyneitä sanoja ja ajatuksia”, jotka ovat aina olleet osa psykoterapioita, mutta jotka ovat vaienneet ja heikenneet.

Lue lisää

Ajankohtaista

Deadline for submission: January 11, 2021. The Jacobs Foundation is pleased to announce the 2021 call for applications for its Research Fellowship Program. The Jacobs Foundation Research Fellowship Program is a globally competitive fellowship program for early and mid-career researchers whose work is dedicated to improving the development, learning and living conditions of children and youth. The relevant disciplines include, but are not limited to, education sciences, psychology, economics, sociology, family studies, media studies, political science, linguistics, neurosciences, and medical sciences.

Lue lisää

Ajankohtaista

Psykologien moninaisiin työtehtäviin kuuluu ymmärtää ja lieventää erilaisista etnisistä taustoista tulevien maahanmuuttajien traumoja, kotoutumiseen liittyvää stressiä ja niiden kielteisiä vaikutuksia hyvinvointiin. Psykologeilla on tärkeää osaamista kulttuuripsykologian, kehityksellisen psykopatologian ja traumatutkimuksen näkökulmista. Teemanumeron tavoitteena on esitellä tutkimusta, joka analysoi pakolaisuuden ja maahanmuuton mielenterveydellisiä ja kehityksellisiä ulottuvuuksia sekä trauman ilmenemistä, hoitoa ja psyykkiseen selviytymiseen liittyviä tekijöitä. Teemanumerossa esitellään myös pakolaisiin, maahanmuuttajaperheisiin ja lapsiin kohdistuneita interventiotutkimuksia, esimerkiksi teoreettisia lähtökohtia, hoidollisia elementtejä sekä mielenterveydellistä vaikuttavuutta.

Lue lisää

Ajankohtaista

Vuosittaiset Sosiaalipsykologian päivät järjestetään 15.–16.4.2021 Helsingissä tai tilanteen vaatiessa virtuaalisesti. Konferenssin keynote-puhujia ovat Dr Cristian Tileâga (Loughborough University, UK), Dr Samantha Heintzelman (Rutgers University-Newark, USA), Dr Tracy Morison (Massey University, Uusi-Seelanti) ja tutkimusprofessori Jari Hakanen (Työterveyslaitos).

Lue lisää

Ajankohtaista

Teemanumeron tavoitteena on esitellä tuoretta tutkimusta, joka käsittelee yksilöllisiä eroja matemaattisten taitojen kehityksessä, matemaattisten taitojen yhteyttä muihin taitoihin, motivaatioon ja hyvinvointiin, matematiikan osaamisen ja motivaation roolia koulutus- ja uravalintojen muovaajina tai sitä, miten oppilaiden matematiikan osaamista voidaan arvioida ja oppimista tukea, kun siinä ilmenee vaikeuksia.

Lue lisää

Kirjat

Klaus Weckroth on pitkästä aikaa kirjoittanut kirjan. Hän on nostanut esille kaikenlaisia ajatuksia ja korostaa sanaa ajatuksia. ”Tämä ei ole mielipidekirja vaan jos mahdollista sen vastakohta ’ajatuspidekirja’: on samantekevää, mitä mieltä minä tai joku muu mistäkin asiasta on – tärkeintä on se, miten se asia voidaan ilmaista ja ajatella parhaalla mahdollisella tavalla.” Kirjoittaja käy läpi vajaassa 40 vuodessa lukemaansa yhteiskuntatieteellistä, psykologista ja muuta kirjallisuutta sekä antaa sen puhua kauttaan niin omin sanoin kuin sitaateinkin.

Lue lisää

Kirjat

Kirjassaan Koukussa – päihitä sitkeät riippuvuudet Judson Brewer pyrkii ratkaisemaan, kuinka riippuvuuksia voidaan estää ja hoitaa. Hän etsii keinoja kahdelta suunnalta, tietoisuustaidoista ja oppimisteorioista. Oppimisteoreettista tietoa, aivokuvantamista ja tietoisen läsnäolon harjoituksia hyödyntäen voidaan edistyä riippuvuuksien hoidossa. Kirjoittaja on lääkäri, joka on perehtynyt riippuvuuksien hoitoon ja niihin liittyvään psykologiseen tutkimukseen. Kirjan tyylilaji on omaelämäkerran ja tietokirjan väliltä. Kirjassa käydään läpi riippuvuuksien biologiaa aivokuvantamisen kautta. Välillä kirjoittaja arvioi omaa elämäänsä ja valintojaan havainnollistaen myös vaikeita hetkiä ja suhdettaan rakkauden eri ulottuvuuksiin. Omakohtaista kokemusta hänellä on meditaatiosta, ja tietoista läsnäoloa hän kuvaa myös buddhalaisen ajattelun ja psykologian kautta.

Lue lisää

Kirjat

Aron, Elaine N.: Erityisherkkä ihminen ja parisuhde. Kohti onnellista rakkaussuhdetta erityisherkän kanssa. Otava. Yhdysvaltalaisen psykologian tohtorin neuvoja toimeen tulemiseksi erityisherkän ihmisen kanssa.

Aron, Elaine N.: Erityisherkkä lapsi. Erityisherkän lapsen kasvatuksen kulmakivet. Otava. Yhdysvaltalaisen psykologian tohtorin opas erityisherkän lapsen kasvattajille.

Lue lisää