Suomen Psykologinen Seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Hallinto

Puheenjohtaja: Jarkko Hautamäki

Hallituksen jäsenet: Nelli Hankonen, Kati Heinonen-Tuomaala, Sanna Koskinen, Anna-Maija Pirttilä-Backman, Maria Lampilahti (SPOL), Hannu Räty, Inari Sakki, Katariina Salmela-Aro, Jarno Tuominen, Piia Turunen

Toiminnantarkastaja: Jari Lipsanen, varalla Mari-Pauliina Vainikainen

Tieteellinen sihteeri: Taina Schakir


Kotimaiset kongressit, seminaarit ja kuukausikokoukset

Kongressit

Seuran yhdessä Suomen Psykologiliitto ry:n ja Pyry ry:n kanssa valmistelemalle Psykologia-kongressille, jonka piti alun perin olla 19.–21. elokuuta 2020 Porthaniassa Helsingissä teemalla ”Muuttuuko ihminen?”, haetaan koronaviruspandemian takia uutta ajankohtaa. Seuraa kongressin järjestelytoimikunnassa edustaa puheenjohtaja.

Sosiaalipsykologian jaos järjestää yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa Kuopiossa tai pandemiatilanteen niin edellyttäessä Zoomin välityksellä Sosiaalipsykologian päivät teemalla ”Divisions” 5.–6. toukokuuta.

Terveyspsykologian jaos järjestää Terveyspsykologian päivät 2.–3. marraskuuta yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa Helsingissä.

Seminaarit ja kuukausikokoukset

Seura selvittää yhdessä Hogrefe Psykologien Kustannus Oy:n, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto (SPOL) ry:n kanssa, koska 4.–5. marraskuuta 2021 Dipolissa Espoossa pidettäviksi aiotut ja epävarman pandemiatilanteen takia perutut Psykologimessut voidaan pitää. Seuraa edustaa järjestelytoimikunnassa puheenjohtaja.

Nuorten tutkijoiden jaos järjestää ainakin yhden tieteellisen tilaisuuden, johon kutsutaan alustajia mielenkiintoa herättäneistä aihepiireistä ja jonka järjestämistapa riippuu pandemiatilanteen kehityksestä.

Seura järjestää kuukausikokouksia Helsingissä vastuuhenkilönä Jarkko Hautamäki, mikäli se on pandemiatilanteen huomioiden mahdollista.


Kotimainen yhteistyö

Seura toimii yhteistyössä Suomen Psykologiliiton kanssa liiton yhteisöjäsenenä. Liitto tarjoaa jäsenilleen Psykologia-lehden jäsenetuhintaan. Muista yhteistyömahdollisuuksista liiton kanssa käydään keskusteluja. Seuraa edustaa liiton liittovaltuuston kokouksissa puheenjohtaja.

Seuran ja Suomen Psykologiliiton yhteisen tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Jarl Wahlström ja sihteerinä Max Ervast.

Seuran, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhteistyöjärjestössä Pyry ry:ssä seuraa edustavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Seura on yhteistyössä psykologian yliopistoverkosto Psykonetin kanssa. Psykonetin yleiskokouksissa seuraa edustaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai molemmat.

Seuran ja Suomen Psykologiliiton testikehittelyä edistävässä testilautakunnassa seuraa edustavat Jari Lipsanen, Johanna Nukari ja Susanna Salomäki.

Seuran, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhteisessä Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:ssä seuraa edustaa Jarno Tuominen.

Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimusta ja sovellusta edistävässä Top Forum ry:ssä seuraa edustaa puheenjohtaja.

Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuraa edustaa valtuuskunnan kokouksissa puheenjohtaja tai hallituksen kulloinkin valtuuttama edustaja.

Seura on jäsenenä Suomen Tiedekustantajat ry:ssä, jossa seuraa edustavat puheenjohtaja ja Psykologia-lehden päätoimittaja.

Psykologia-lehti on Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen. Yhteyshenkilönä toimii lehden päätoimittaja.


Kansainvälinen yhteistyö

Kansainväliset järjestöt

Seura on Psykologian kansainvälisen unionin, International Union of Psychological Science (IUPsyS) -järjestön, jäsen. IUPsyS:n yleiskokouksessa seuraa edustavat puheenjohtaja ja Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja. Seura toimii myös IUPsyS:n Suomen-kansalliskomiteana.

Seura on Kansainvälisen testikomission, International Test Commission (ITC) -järjestön, jäsen.

Kristiina Fromholtz-Mäki edustaa seuraa ja Top Forumia European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) -järjestön hallituksessa.

Terveyspsykologian jaos edustaa seuraa ja Suomea European Health Psychology Society (EHPS) -järjestön elimissä ja kongresseissa. Edustaja nimetään toimintavuoden aikana.

Kansainväliset kongressit

Kansainvälisiä kongresseja ei toimintavuonna ole tiedossa.

Kansainvälinen julkaisutoiminta

Seura jatkaa pohjoismaista yhteistyötä osallistumalla Scandinavian Journal of Psychologyn julkaisemiseen. Lehdellä ei vuoden alkaessa ole suomalaista toimittajaa.

European Psychologist -lehden suomalaisena toimittajana toimii Katariina Salmela-Aro. Toimituskunnan jäsenenä jatkaa Katja Kokko.


Työryhmät, toimikunnat ja jaokset

Jaokset

Käyttäytymisneurotieteen jaoksen puheenjohtajana jatkaa Jari Hietanen ja varapuheenjohtajana Kimmo Alho. Jaos osallistuu kahden valtakunnallisen Psykonet-kurssin, Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet- ja Cognitive neuroscience -kurssin, järjestämiseen.

Emootiotutkimuksen jaoksen puheenjohtajana toimii Jari Hietanen ja varapuheenjohtajana Lauri Nummenmaa. Jaoksen piirissä suunnitellaan ja toteutetaan emootioihin liittyvää tutkimusta.

Nuorten tutkijoiden jaoksen NuTu:n puheenjohtajana toimii Piia Turunen ja sihteerinä Soila Kuuluvainen. Jaos pitää kerran kuussa lounastapaamisen ja afterwork-tapahtumia Helsingissä ja Zoomissa. Jaos järjestää toimintavuonna ainakin yhden tieteellisen tilaisuuden, jonka sisällöstä ei ole vielä päätetty.

Sosiaalipsykologian jaoksen puheenjohtaja on Eemeli Hakoköngäs ja sihteeri Jari Martikainen yhdessä Helena Rovamon kanssa. Jaos toimii valtakunnallisena yhteistyöelimenä Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen välillä sosiaalipsykologian tutkimusta, opetusta ja tutkijakoulutusta koskevissa kysymyksissä. Jaos järjestää Sosiaalipsykologian päivät yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineen kanssa toukokuussa 2022.

Terveyspsykologian jaoksen puheenjohtajana toimii Petri Karkkola. Jaos toimii johtokunnan ja jäsenverkoston muodossa. Jaoksella on www-sivut, ja lisäksi jaos toimittaa jäsenilleen ajankohtaista tietoa sähköpostin, Facebook-sivun ja Twitter-tilin välityksellä ja kehittää viestintäänsä sosiaalisessa mediassa. Syksyllä järjestetään Terveyspsykologian päivät yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Päivien yhteydessä jaetaan terveyspsykologian parhaan pro gradu -työn palkinto. Jaos edustaa seuraa ja Suomea European Health Psychology Society (EHPS) -järjestön elimissä ja nimittää järjestöön kansallisen edustajan. Jaos edistää EHPS:n käynnistämän, tutkimustietoa popularisoivan Käytännön terveyspsykologiaa -blogin (www.practicalhealthpsychology.com) levinneisyyttä Suomessa. Blogin kansallisena toimittajana jatkaa Marleena Vornanen.

Psykologian historian jaoksen puheenjohtajana jatkaa Jussi Silvonen. Jaos pyrkii ylläpitämään psykologian tieteenalan ja alan ammattikunnan historiatietoisuutta ja toimimaan niin tieteenhistorian tutkijoiden kuin professiohistoriasta kiinnostuneiden psykologien foorumina. Jaos osallistuu Psykologian historian museon suunnitteluun ja toteutukseen ja seuran historian dokumentointiin.


Julkaisutoiminta

Psykologia-lehti

Psykologia-lehden 57. vuosikerta ilmestyy kuutena numerona. Päätoimittaja on Jussi Silvonen. Toimitussihteereitä ovat Taina Schakir ja Heli Venhola. Toimittajina ovat Anne Mäkikangas, Miira Niska, Miriam Nokia, Tiina Parviainen, Katarina Pettersson, Helena Päivinen ja Katariina Salmela-Aro. Lehden taittaa Nicolas Schevin. Lehti painetaan Printon Trükikodassa Tallinnassa.

Digitaalisen Psykologia-lehden sekä seuran ja lehden www-sivujen ylläpidosta vastaa Nicolas Schevin.

Psykologia-lehden tulevaisuudesta yhä kovempien open access -paineiden alaisena on käytävä keskustelua valmistauduttaessa seuraavaan toimintavuoteen.

Psykologia-lehden tilaushinta on opiskelijoille 22 euroa (jäsenmaksuosuus 13,20 euroa), seuran varsinaisille jäsenille 54 euroa (jäsenmaksuosuus 36 euroa), muille henkilötilaajille 58 euroa ja yhteisöille ja laitoksille 85 euroa. Psykologiliiton varsinaisille jäsenille hinta on 44 euroa ja opiskelijajäsenille 20 euroa. Ulkomaantilaushinta on opiskelijoille 22 euroa ja muille henkilötilaajille 60 euroa. Irtonumeron hinta on 9,5 euroa.

Muu julkaisutoiminta

Acta Psychologica Fennican A-sarjan toimituskuntaan kuuluvat Heikki Hämäläinen, Virpi Kalakoski, Tapani Korhonen, Anna-Maija Pirttilä-Backman ja Timo Ruusuvirta. Toimituskunnan puheenjohtajana toimii Tapani Korhonen.

Seura jatkaa julkaisuvaihtoa Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Yhteyshenkilönä toimii lehden päätoimittaja.


Apurahat, palkinnot ja kunniamaininnat

Seura jakaa Kirsti Lagerspetzin gradupalkinnon vuoden 2021 parhaalle psykologian pro gradu -työlle. Palkinnoista ja palkintosummista päättää hallitus arvioitsijoiden esityksestä.

Terveyspsykologian jaos jakaa terveyspsykologian vuoden 2021 parhaalle pro gradu -työlle palkintona Psykologia-lehden vuosikerran.

Seuran hallitus valitsee Psykologia-lehden vuoden 2021 parhaan artikkelin, jonka kirjoittaja tai kirjoittajat palkitaan kunniakirjalla.

Seura palkitsee lukio-opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa psykologiassa menestyviä koululaisia kunniakirjalla ja Psykologia-lehden vuosikerralla. Toimintaa organisoi Anne Riekkinen.