Suomen psykologinen seura ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Hallinto

Puheenjohtaja: Jarkko Hautamäki 

Hallituksen jäsenet: Antikainen, Minea (SPOL, varalla Tove Roos), Nelli Hankonen, Sanna Koskinen,  Anne Mäkikangas (varalla Mervi Vänskä), Anna-Maija Pirttilä-Backman, Hannu Räty, Katariina Salmela-Aro, Emma Salo, Jarno Tuominen 

Toiminnantarkastaja: Jari Lipsanen

Kustannusassistentti: Taina Schakir


Kotimaiset kongressit, seminaarit ja kuukausikokoukset

Kongressit

Seura osallistuu yhdessä Suomen Psykologiliitto ry:n kanssa Psykologia 2020 -kongressin suunnitteluun ja järjestelyihin.Kongressi järjestetään Helsingissä. Seuran edustaja järjestelytoimikunnassa on puheenjohtaja. 

Sosiaalipsykologian jaos järjestää yhdessä Itä-Suomen yliopiston sosiaalipsykologian yksikön kanssasosiaalipsykologian päivät teemalla ”Vastakkain – Sosiaalipsykologisia näkökulmia konflikteihin” 11.–12. huhtikuuta Kuopiossa.

Terveyspsykologian jaos järjestää syksyllä terveyspsykologian päivät Helsingissä.

Seminaarit ja kuukausikokoukset

Seura osallistuu yhdessä Hogrefe Psykologien Kustannus Oy:n, Suomen Psykologiliiton, Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto (SPOL) ry:n, Luote Oy:n sekä Top-Forum ry:n kanssa Psykologimessujen 2019 suunnitteluun. Messujen teema on ”Terve – normaali – sairas”, ja ne pidetään 6.–7. marraskuuta Dipolissa Espoossa. Seuraa edustaa järjestelytoimikunnassa puheenjohtaja. 

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto järjestää 26. tammikuuta Joensuussa seminaarin aiheesta ”Oikeuden psykologiaa”.

Seura järjestää kuukausikokouksia Helsingissä vastuuhenkilönä Jarkko Hautamäki.


Kotimainen yhteistyö

Seura toimii yhteistyössä Suomen Psykologiliiton kanssa liiton yhteisöjäsenenä. Liitto tarjoaa jäsenilleen Psykologia-lehden jäsenetuhintaan. Seuraa edustaa liiton liittovaltuuston kokouksissa puheenjohtaja.

Seuran ja Suomen Psykologiliiton yhteisen tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Jarl Wahlström ja sihteerinä Hanna Kiiski-Mäki. 

Seuran, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhteistyöjärjestö Pyry ry:ssä seuraa edustavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Seura on yhteistyössä psykologian yliopistoverkosto Psykonetin kanssa. Psykonetin yleiskokouksissa seuraa edustaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai molemmat.

Seuran ja Suomen Psykologiliiton testikehittelyä edistävässä testilautakunnassa seuraa edustavat Jari Lipsanen, Johanna Nukari ja Susanna Salomäki.

Seuran, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhteisessä Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:ssä seuraa edustaa puheenjohtaja.

Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimusta ja sovellusta edistävässä Top Forumissa seuraa edustaa puheenjohtaja. 

Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuraa edustaa valtuuskunnan kokouksissa hallituksen kulloinkin valtuuttama edustaja. 

Seura on jäsenenä Suomen Tiedekustantajat ry:ssä, jossa seuraa edustavat puheenjohtaja ja Psykologia-lehden päätoimittaja. 

Psykologia-lehti on Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen. Yhteyshenkilönä toimii lehden päätoimittaja.


Kansainvälinen yhteistyö

Kansainväliset järjestöt

Seura on Psykologian kansainvälisen unionin IUPsyS:n jäsen. IUPsyS:n yleiskokouksessa seuraa edustavat puheenjohtaja ja Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja. Seura toimii myös IUPsyS:n Suomen-kansalliskomiteana.

Seura on Kansainvälisen testikomission, International Test Commission (ITC) -järjestön, jäsen.

Kristiina Fromholtz-Mäki edustaa seuraa ja Top Forumia European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) -järjestön hallituksessa.

Terveyspsykologian jaos edustaa seuraa ja Suomea European Health Psychology Society (EHPS)  -järjestön elimissä ja kongresseissa nimettynä edustajanaan Nelli Hankonen.

Kansainväliset kongressit

Kansainvälisiä kongresseja ei toimintavuonna ole.

Kansainvälinen julkaisutoiminta

Seura jatkaa pohjoismaista yhteistyötä osallistumalla Scandinavian Journal of Psychologyn julkaisemiseen. Lehden suomalaisia toimittajia ovat Kati Heinonen ja Marianna Virtanen.

European Psychologist -lehden suomalaisena toimittajana toimii Katariina Salmela-Aro, ja toimituskunnan jäsenenä jatkaa Katja Kokko.


Työryhmät, toimikunnat ja jaokset

Jaokset

Käyttäytymisneurotieteen jaoksen puheenjohtajana jatkaa Jari Hietanen ja varapuheenjohtajana Kimmo Alho. Jaos osallistuu kahden valtakunnallisen Psykonet-kurssin, Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet- ja Cognitive neuroscience -kurssin, järjestämiseen.

Emootiotutkimuksen jaoksen puheenjohtajana toimii Jari Hietanen ja varapuheenjohtajana Lauri Nummenmaa. Jaoksen piirissä suunnitellaan ja toteutetaan emootioihin liittyvää tutkimusta.

Nuorten tutkijoiden jaoksen puheenjohtajana toimii Soila Kuuluvainen, sihteerinä Emma Suppanen ja verkkovastaavana Kaisu Ölander. Uusia aktiiveja haetaan jatkamaan toimintaa.

Sosiaalipsykologian jaoksen puheenjohtaja on Inari Sakki ja sihteeri Mervi Issakainen. Jaos toimii valtakunnallisena yhteistyöelimenä Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen välillä sosiaalipsykologian tutkimusta, opetusta ja tutkijakoulutusta koskevissa kysymyksissä. Jaos järjestää sosiaalipsykologian päivät yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston sosiaalipsykologian yksikön kanssa huhtikuussa Kuopiossa. 

Terveyspsykologian jaoksen puheenjohtajana toimii Maria Törnroos ja sihteerinä Mia Silfver-Kuhalampi. Jaos toimii johtokunnan ja jäsenverkoston muodossa. Jaoksella on www-sivut, ja lisäksi jaos toimittaa jäsenilleen ajankohtaista tietoa sähköpostin, Facebook-sivun ja Twitter-tilin välistyksellä ja kehittää viestintäänsä sosiaalisessa mediassa. Syksyllä järjestetään terveyspsykologian päivät. Jaos edustaa seuraa ja Suomea European Health Psychology Society (EHPS) -järjestön elimissä nimettynä edustajanaan Nelli Hankonen. Jaos jakaa terveyspsykologian parhaan pro gradun palkinnon. Jaos edistää EHPS:n vuonna 2017 käynnistämän, tutkimustietoa popularisoivan Käytännön terveyspsykologiaa -blogin (www.practicalhealthpsychology.com) levinneisyyttä Suomessa. Blogin kansallisena toimittajana toimii Kia Gluschkoff, advisory board -jäsenenä Nelli Hankonen ja executive committee -edustajana Keegan Knittle.

Psykologian historian jaoksen puheenjohtajana jatkaa Jussi Silvonen. Jaos pyrkii ylläpitämään psykologian tieteenalan ja alan ammattikunnan historiatietoisuutta ja toimimaan niin tieteenhistorian tutkijoiden kuin professiohistoriasta kiinnostuneiden psykologien foorumina.


Julkaisutoiminta

Psykologia-lehti

Psykologia-lehden 54. vuosikerta ilmestyy kuutena numerona.Päätoimittajaa haetaan parhaillaan. Toimitussihteeri on Heli Venhola. Toimittajina ovat Katariina Salmela-Aro ja Taina Schakir. Lehden taittaa Nicolas Schevin. Lehti painetaan Printon Trükikodassa Tallinnassa. 

Digitaalisen Psykologia-lehden sekä seuran ja lehden www-sivujen ylläpidosta vastaa Nicolas Schevin.

Psykologia-lehden tilaushinta on opiskelijoille 22 euroa (jäsenmaksuosuus 13,20 euroa), seuran varsinaisille jäsenille 54 euroa (jäsenmaksuosuus 36 euroa), muille henkilötilaajille 58 euroa ja yhteisöille ja laitoksille 85 euroa. Psykologiliiton varsinaisille jäsenille hinta on 44 euroa ja opiskelijajäsenille 20 euroa. Ulkomaantilaushinta on opiskelijoille 22 euroa ja muille henkilötilaajille 60 euroa. Irtonumeron hinta on 9,5 euroa. 

Muu julkaisutoiminta

Acta Psychologica Fennican A-sarjan toimituskuntaan kuuluvat Heikki Hämäläinen, Virpi Kalakoski, Tapani Korhonen, Anna-Maija Pirttilä-Backman ja Timo Ruusuvirta. Toimituskunnan puheenjohtajana toimii Tapani Korhonen. 

Seura jatkaa julkaisuvaihtoa Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Yhteyshenkilönä toimii lehden päätoimittaja.


Apurahat, palkinnot ja kunniamaininnat

Seura jakaa Kirsti Lagerspetzin gradupalkinnon vuoden 2018 parhaalle psykologian pro gradu -työlle. Palkinnosta ja palkintosummasta päättää hallitus arvioitsijoiden esityksestä.

Terveyspsykologian jaos jakaa terveyspsykologian vuoden 2018 parhaan pro gradun palkintona Psykologia-lehden vuosikerran.

Seuran hallitus valitsee Psykologia-lehden vuoden 2018 parhaan artikkelin, jonka kirjoittaja tai kirjoittajat palkitaan kunniakirjalla.

Seura palkitsee lukio-opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa psykologiassa menestyviä koululaisia kunniakirjalla ja Psykologia-lehden vuosikerralla. Toimintaa organisoi Pia Räsänen.