Suomen psykologinen seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2018

Hallinto

Puheenjohtaja: Jarkko Hautamäki

Hallituksen jäsenet: Marjo Flykt, Nelli Hankonen, Sanna Koskinen, Anna-Maija Pirttilä-Backman, Hannu Räty, Katariina Salmela-Aro, Emma Salo, Jarno Tuominen, Eetu Vilminko (SPOL, varalla Jakob Langenskiöld)

Toiminnantarkastaja: Jari Lipsanen

Tieteellinen sihteeri ja kustannusassistentti: Taina Schakir


Kotimaiset kongressit, seminaarit ja kuukausikokoukset

Kongressit

Seura osallistui yhdessä Suomen Psykologiliitto ry:n kanssa seuraavan Psykologia-kongressin valmisteluihin. Kongressi järjestetään Helsingissä poikkeuksellisesti vasta vuonna 2020. Jarkko Hautamäki seurasi seuran edustajana asiaa. 

Sosiaalipsykologian jaos järjesti yhdessä Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian opintosuunnan kanssa työkonferenssin teemana ”Sosiaalipsykologia ajassa ja paikassa” 9. marraskuuta Tampereella.Osanottajia oli noin80.

Terveyspsykologian jaos järjesti terveyspsykologian päivät 30.–31. lokakuuta Helsingissä.  Osanottajia oli noin250. 

Seminaarit ja kuukausikokoukset

Seura osallistui yhdessä Hogrefe Psykologien Kustannus Oy:n, Suomen Psykologiliiton, Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto (SPOL) ry:n, Luote Oy:n sekä Top-Forum ry:n kanssa Psykologimessujen 2019 suunnitteluun. Messujen teema on ”Terve – normaali – sairas”, ja ne pidetään 6.–7. marraskuuta Dipolissa Espoossa. Seuraa edusti järjestelytoimikunnassa Jarkko Hautamäki. 

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto järjesti 27. tammikuuta Tampereella seminaarin aiheesta ”Sosiaalinen kognitio”.   Osallistujia oli noin120. 

Seura järjesti kuukausikokouksia Helsingissä vastuuhenkilönä Jarkko Hautamäki. Aiheena 22. maaliskuuta oli ”Lapsen oikeudet ja psykologia”. Lapsen oikeuksista puhui lapsi- ja koulutusoikeuden apulaisprofessori, OTT Suvianna Hakalehto Itä-Suomen yliopistosta ja oikeuspsykologisesta näkökulmasta oikeuspsykologian dosentti, PhD Julia Korkman Åbo Akademista. Avauspuheenvuoron käyttävät professori Jarkko Hautamäki ja professori Lea Pulkkinen. 

Aiheena 11. joulukuuta oli ”Ohjauksen kehitys ja tehtävät”. FT Sinikka Selin puhui aiheesta ”Oikea ihminen oikealle paikalle? – ammatinvalinnanohjauksen alkuvaiheet Helsingissä” ja dosentti Jussi Silvonen aiheesta ”Sopivasta pystyvään – ohjauksen teoriahistorian käänteitä”.


Kotimainen yhteistyö

Seura toimi yhteistyössä Suomen Psykologiliiton kanssa liiton yhteisöjäsenenä. Liitto tarjosi jäsenilleen Psykologia-lehden jäsenetuhintaan. Jarkko Hautamäki oli seuran edustaja Psykologiliiton liittovaltuustossa.

Seuran ja Suomen Psykologiliiton yhteisen tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi Jarl Wahlström ja sihteerinä Hanna Kiiski-Mäki. 

Seuran, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhteistyöjärjestössä Pyry ry:ssä seuraa edusti Jarkko Hautamäki. 

Seura oli yhteistyössä psykologian yliopistoverkosto Psykonetin kanssa edustajanaan Jarkko Hautamäki.

Seuran ja Suomen Psykologiliiton yhteisessä testilautakunnassa seuraa edustivat Jari Lipsanen, Johanna Nukari ja Susanna Salomäki. 

Seuran, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhteisessä Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:ssä seuraa edusti Jarno Tuominen.

Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimusta ja sovellusta edistävässä Top-Forumissa seuraa edusti Jarkko Hautamäki. 

Seura oli Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuraa edusti valtuuskunnan kokouksissa Jarkko Hautamäki. 

Seura oli jäsenenä Suomen Tiedekustantajat ry:ssä, jossa seuraa edustivat Jarkko Hautamäki ja Mari-Pauliina Vainikainen. 

Psykologia-lehti oli Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen. Yhteyshenkilönä toimi Mari-Pauliina Vainikainen.


Kansainvälinen yhteistyö

Kansainväliset järjestöt

Seura oli Psykologian kansainvälisen unionin, International Union of Psychological Science (IUPsyS) -järjestön, jäsen. Yleiskokousedustajia olivat Annarilla Ahtola ja Jarkko Hautamäki. Seura toimi myös IUPsyS:n Suomen-kansalliskomiteana. 

Seura oli Kansainvälisen testikomission, International Test Commission (ITC) -järjestön, jäsen.

Kristiina Fromholtz-Mäki edusti seuraa ja Top-Forumia European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) -järjestön hallituksessa.

Terveyspsykologian jaos, nimettynä kansallisena edustajana Nelli Hankonen, edusti seuraa ja Suomea European Health Psychology Society (EHPS) -järjestön elimissä ja kongresseissa.

Kansainväliset kongressit

Kansainvälisiä kongresseja ei toimintavuonna ollut.

Kansainvälinen julkaisutoiminta

Seura jatkoi pohjoismaista yhteistyötä osallistumalla Scandinavian Journal of Psychologyn julkaisemiseen. Lehden suomalaiset toimittajat olivat Kati Heinonen ja Marianna Virtanen.

European Psychologist -lehden suomalaisena toimittajana toimi Katariina Salmela-Aro, ja toimituskunnan jäseninä jatkoivat Katja Kokko ja Lea Pulkkinen.


Työryhmät, toimikunnat ja jaokset

Jaokset

Käyttäytymisneurotieteen jaoksen puheenjohtajana toimi Jari Hietanen ja varapuheenjohtajana Kimmo Alho. Jaos osallistui kahden valtakunnallisen Psykonet-kurssin, Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet- ja Cognitive neuroscience -kurssin, järjestämiseen.

Emootiotutkimuksen jaoksen puheenjohtajana toimi Jari Hietanen ja varapuheenjohtajana Lauri Nummenmaa. Jaoksen piirissä suunniteltiin ja toteutettiin emootioihin liittyvää tutkimusta.

Nuorten tutkijoiden jaoksen puheenjohtajana toimi Soila Kuuluvainen, sihteerinä Emma Suppanen ja verkkovastaavana Kaisu Ölander. Jaos haki uusia voimia toimintaansa.

Sosiaalipsykologian jaoksen puheenjohtajana toimi Vilma Hänninen ja sihteerinä Mikko Saastamoinen. Jaos toimi valtakunnallisena yhteistyöelimenä Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen välillä sosiaalipsykologian tutkimusta, opetusta ja tutkijakoulutusta koskevissa kysymyksissä. Jaos järjesti yhdessä Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian opintosuunnan kanssa työkonferenssin marraskuussa Tampereella.

Terveyspsykologian jaoksen puheenjohtajana toimi Maria Törnroos ja sihteerinä Mia Silfver-Kuhalampi. Jaos toimi johtokunnan ja jäsenverkoston muodossa, ja sillä oli omat www-sivut sekä tiedotusta Facebook- ja Twitter-tilin välityksellä. Jaos järjesti terveyspsykologian päivät lokakuussa Helsingissä.Jaos edusti seuraa ja Suomea European Health Psychology Society (EHPS) -järjestössä nimettynä edustajanaan Nelli Hankonen. Jaos jakoi terveyspsykologian parhaan pro gradun palkinnon. EHPS:n käynnistämän, tutkimustietoa popularisoivan Käytännön terveyspsykologiaa      -blogin (www.practicalhealthpsychology.com)kansallisena päätoimittajana toimi Nelli Hankonen.Blogin seuran ja Suomen executive committee -edustaja oli  Keegan Knittle.

Psykologian historian jaoksen puheenjohtaja oli Jussi Silvonen ja varapuheenjohtaja Juhani Ihanus. Jussi Silvonen esitelmöi seuran kuukausikokouksessa. 


Julkaisutoiminta

Psykologia-lehti

Psykologia-lehden 53. vuosikerta ilmestyi kuutena numerona. Päätoimittajana toimi Mari-Pauliina Vainikainen. Toimitussihteeri oli Heli Venhola. Toimittajat olivat Katariina Salmela-Aro, Simo Salminen ja Taina Schakir. Lehden taittoi Nicolas Schevin. Painotalo oli Printon Trükikoda. 

Digitaalista Psykologia-lehteä julkaistiin paperilehden rinnalla. Digilehti vastasi sisällöltään paperilehteä. Digilehden sekä seuran ja lehden www-sivujen ylläpidosta vastasi Nicolas Schevin.

Psykologia-lehden tilaushinta oli opiskelijoille 22 euroa (jäsenmaksuosuus 13,20 euroa), seuran varsinaisille jäsenille 54 euroa (jäsenmaksuosuus 36 euroa), muille henkilöjäsenille 58 euroa sekä yhteisöille ja laitoksille 85 euroa. Opiskelijatilauksista ulkomaille laskutettiin 22 euroa ja muista henkilötilauksista ulkomaille 60 euroa. Suomen Psykologiliiton varsinaiset jäsenet saivat lehden 44 euron ja opiskelijajäsenet 20 euron hintaan. Irtonumeron hinta oli 9,5 euroa. 

Muu julkaisutoiminta

Acta Psychologica Fennican A-sarjan toimituskuntaan kuuluivat Heikki Hämäläinen, Virpi Kalakoski, Tapani Korhonen, Anna-Maija Pirttilä-Backman ja Timo Ruusuvirta. Toimituskunnan puheenjohtaja oli Tapani Korhonen. 

Seura jatkoi julkaisuvaihtoa Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Yhteyshenkilönä toimi Mari-Pauliina Vainikainen.


Apurahat, palkinnot ja kunniamaininnat

Kirsti Lagerspetzin pro gradu -palkinto myönnettiin Outi Pulkan Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipsykologian oppiaineessa tekemälle opinnäytetyölle ”Nuorten aikuisten kiintymystyylin yhteys sosiaalisiin suhteisiin”. Palkinto oli suuruudeltaan 300 euroa. Työt lukivat Anna-Maija Pirttilä-Backman ja Emma Salo.

Tapio Nummenmaan väitöskirjapalkinto myönnettiin Jussi Jylkän Åbo Akademissa psykologian oppiaineessa tekemälle opinnäytetyölle ”Bilingual language switching and executive functions”. Palkinto oli suuruudeltaan 500 euroa. Työt lukivat Jarkko Hautamäki ja Hannu Räty. 

Psykologia-lehden vuoden 2017 parhaaksi artikkeliksi seuran hallitus valitsi Aleksi H. Syrjämäen, Pessi Lyyran ja Jari K. Hietasen artikkelin ”Yksin jääminen satuttaa – katsaus kokeelliseen ostrakismitutkimukseen”. Kirjoittajat saivat kunniakirjan.Artikkelit luki Jarkko Hautamäki.

Seura palkitsi lukiossa ja ylioppilaskirjoituksissa psykologiassa menestyneitä koululaisia kunniakirjalla ja Psykologia-lehden vuosikerralla. Toimintaa organisoi Pia Räsänen.