Tieteelliset Artikkelit

Tämän tutkimuksen päätarkoituksena oli selvittää, miten suomalaisten opettajien työstä palautumisen kokemukset (työstä irrottautuminen, rentoutuminen, kontrolli, taidonhallinta, merkityksellisyys ja yhteenkuuluvuus) vapaa-ajalla ovat yhteydessä heidän arjessa kokemiinsa kognitiivisiin virheisiin. Kognitiiviset virheet ovat muistiin, havaitsemiseen tai toimintaan liittyviä lipsahduksia, jotka yhdistetään kognitiivisen kontrollin ongelmiin. Lisäksi tutkimme, miten ikä, sukupuoli, työn aikapaineet ja uniongelmat selittävät kognitiivisia virheitä. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena toukokuussa 2017 (= 909). Osallistujat olivat suomalaisia opettajia ja rehtoreita, joista valtaosa (93 %) työskenteli peruskoulussa. Osallistujien keski-ikä oli 51 vuotta, ja heistä 78 prosenttia oli naisia. Hierarkkisen regressioanalyysin tulokset osoittivat, että vähäiset rentoutumisen ja kontrollin kokemukset vapaa-ajalla, nuorempi ikä, naissukupuoli, työn aikapaineet ja uniongelmat olivat yhteydessä siihen, että kognitiivisia virheitä raportoitiin enemmän. Tutkituista tekijöistä uniongelmat osoittautuivat merkityksellisimmäksi selittäjäksi. Tutkimuksemme tuotti uutta tietoa siitä, että vapaa-ajan palautumisen kokemuksista erityisesti rentoutuminen ja kontrolli ovat yhteydessä vähäisempiin itseraportoituihin kognitiivisiin virheisiin. Tämä tieto voi lisätä ymmärrystä hahmottaa palautumisen merkitystä arkielämän kognitiivisissa prosesseissa.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Traumatisoituneen ihmisen psykoterapiassa ruumiillisuuden huomioiminen on välttämätöntä. Viime vuosina kiinnostus on ollut usein trauman hoitoon kehitetyissä tekniikoissa ja psykoanalyyttinen näkemys traumasta on jäänyt taka-alalle. Psykoanalyyttinen ajattelu voi kuitenkin auttaa valottamaan herkästi syrjään jääviä ja usein vaikeasti sanallistettavia ilmiöitä, jotka liittyvät traumaan ja ruumiillisuuteen. Näiden ilmiöiden ymmärtämisen tulisi olla erilaisten tekniikoiden soveltamisen perusta. Tämän katsausartikkelin tavoite on erityisesti psykoanalyyttista kirjallisuutta tutkimalla etsiä teoreettisia perusteita sille, kuinka lähestyä traumaa ja siihen liittyviä ruumiin reaktioita osana psykoterapiaprosessia. Psykoanalyyttisen teorian valossa pyritään arvioimaan myös tekniikan merkitystä trauman hoidossa. Psykoanalyyttisessa kirjallisuudessa trauma nähdään tapahtumana, jossa ihminen on jäänyt yksin itseltäänkin ylivoimaisten kokemusten armoille. Ruumiin oireiden voidaan tällöin nähdä suojaavan suorastaan henkeä uhkaavalta hädältä. Trauma irrottaa herkästi tietoisen mielen ruumiin tuntemuksista. Psykoterapiassa ruumin reaktiot tarjoavat mahdollisuuden palauttaa katkennut yhteys minuuteen ja todellisuuteen, mikä on kaiken muun psykoterapiatyöskentelyn perusta.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Psyykkisen hyvinvoinnin ja oppimisen haasteet vaikeuttavat opiskelua monin tavoin, mutta niitä ei ole juuri tutkittu verkko-opiskelijoilla. Tässä tutkimuksessa kartoitettiin verkkolukiolaisten itsearviointiin pohjautuvia psyykkisen hyvinvoinnin ja oppimisen haasteita. Kohdejoukko koostuu verkossa suoritettavan aikuislukion opiskelijoista (= 146), jotka vastasivat sähköiseen kyselyyn. Tutkimuksen perusteella verkkolukiolaisista selvästi yli puolet raportoi mielenterveyden ongelmia, yksinäisyyttä ja peruskouluaikaista kiusatuksi joutumista. Mielenterveyden ongelmat olivat yleisin syy hakeutua verkkolukioon. Verkkolukiolaiset raportoivat enemmän yksinäisyyttä ja kiusaamiskokemuksia kuin vertailuaineistona käytettyyn Nuorisobarometriin vastanneet lukiolaiset. Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmia raportoitiin verrattain paljon, ja näitä vaikeuksia ilmeni selvästi myös mielenterveyden ongelmien yhteydessä.

Lue lisää

Tieteelliset Artikkelit

Digitalisaatio ja muuttuva tietotyö uudistavat työtilojen käyttöä. Organisaatioiden uusista tilaratkaisuista ei ole riittävästi tutkimustietoa henkilöstön työtehtävien kannalta. Tutkimuksessa selvitettiin asiantuntijaorganisaation (= 179) muuttoa omista huoneista monitilatoimistoon. Työtiloja, työtehtäviä, henkilöstön tyytyväisyyttä monitilatoimistoon ja hyvinvointia tutkittiin kyselyllä (vastaajia 68 %) ja haastatteluilla (= 9) noin vuosi muuton jälkeen. Kysely- ja haastattelutulokset osoittivat monitilatoimiston tukevan hyvin ryhmässä työskentelyä, yhteistyötä ja vuorovaikutusta, mutta heikommin itsenäisiä yksilötehtäviä ja keskittymistä. Työn sisällöistä suunnittelua, koordinointia ja jatkuvaluonteista vuorovaikutusta sisältävät tehtävät selittivät henkilöstön tyytyväisyyttä työympäristöön. Ongelmanratkaisua, päätöksentekoa ja täydellistä keskittymistä vaativat tehtävät puolestaan selittivät tyytymättömyyttä työympäristöön. Miehet olivat tyytyväisempiä työympäristöönsä kuin naiset. Iän myötä tyytymättömien osuus kasvoi. Henkilöstön tyytyväisyys työympäristöön oli myönteisesti yhteydessä työtyytyväisyyteen, työhyvinvointiin ja työsuoritukseen.

Lue lisää

Lectio Praecursoria

”Jo herätessä tuntuu, että päivän energiat ovat lopussa. Työpäivän saa kuitenkin hoidettua jotenkuten, mutta ilta kuluu sohvalla maaten ja toipuen päivästä.”
”Työn mielekkyyttä on ollut viime aikoina vaikea kokea, ja välillä mietityttää, miksi tuli yleensä hakeuduttua tällaiselle alalle.”
”Pitkin viikkoa herää epäilyksiä, ettei osaa oikein mitään, ja kaikista tehtävistä selviytyminen jännittää.”

Edellä kuvatut kokemukset voivat liittyä työuupumukseen, joka määritellään pitkittyneen työstressin seurauksena syntyväksi tilaksi. Työuupumusta kuvataan kolmen osa-alueen kautta, jotka ovat uupumusasteinen väsymys, kyynistyminen ja ammatillisen itsetunnon heikkeneminen.

Lue lisää

Lectio Praecursoria

Artikkeliväitöskirjani aiheena yleistasolla on hoiva, sen oikeudenmukaisuus ja eettiset arvoristiriidat lastensuojelun, vanhustyön ja vuoden 1918 punaorpohuoltoa koskevan historiallisen tapaustutkimuksen piirissä. Olennainen tutkimuksellinen väline on ollut useiden sosiaalipsykologisten teorioiden sekä toiminnanteorian, kehittävän työntutkimusotteen ja infrahumanisaatioteorian toisiaan täydentävin keinoin nähdä syvemmälle hoivan pinnan ilmiöiden taustalle systeemisiin arvoristiriitoihin; taloudellisiin ja myös poliittisiin intressiristiriitoihin ja niiden syihin.

Lue lisää

Ajankohtaista

Kirsti Lagerspetz -palkinto annettiin Iida Heikkiselle ja Annamari Järviniemelle erinomaisesta yhden tapauksen tutkimusasetelman hyväksikäyttämisestä ja samalla terapiassa sovellettavien johtopäätösten muotoilemisesta perusteluineen.

Lue lisää

Ajankohtaista

Deadline for submission: January 11, 2021. The Jacobs Foundation is pleased to announce the 2021 call for applications for its Research Fellowship Program. The Jacobs Foundation Research Fellowship Program is a globally competitive fellowship program for early and mid-career researchers whose work is dedicated to improving the development, learning and living conditions of children and youth. The relevant disciplines include, but are not limited to, education sciences, psychology, economics, sociology, family studies, media studies, political science, linguistics, neurosciences, and medical sciences.

Lue lisää

Ajankohtaista

Psykologien moninaisiin työtehtäviin kuuluu ymmärtää ja lieventää erilaisista etnisistä taustoista tulevien maahanmuuttajien traumoja, kotoutumiseen liittyvää stressiä ja niiden kielteisiä vaikutuksia hyvinvointiin. Psykologeilla on tärkeää osaamista kulttuuripsykologian, kehityksellisen psykopatologian ja traumatutkimuksen näkökulmista. Teemanumeron tavoitteena on esitellä tutkimusta, joka analysoi pakolaisuuden ja maahanmuuton mielenterveydellisiä ja kehityksellisiä ulottuvuuksia sekä trauman ilmenemistä, hoitoa ja psyykkiseen selviytymiseen liittyviä tekijöitä. Teemanumerossa esitellään myös pakolaisiin, maahanmuuttajaperheisiin ja lapsiin kohdistuneita interventiotutkimuksia, esimerkiksi teoreettisia lähtökohtia, hoidollisia elementtejä sekä mielenterveydellistä vaikuttavuutta.

Lue lisää

Ajankohtaista

Vuosittaiset Sosiaalipsykologian päivät järjestetään 15.–16.4.2021 Helsingissä tai tilanteen vaatiessa virtuaalisesti. Konferenssin keynote-puhujia ovat Dr Cristian Tileâga (Loughborough University, UK), Dr Samantha Heintzelman (Rutgers University-Newark, USA), Dr Tracy Morison (Massey University, Uusi-Seelanti) ja tutkimusprofessori Jari Hakanen (Työterveyslaitos).

Lue lisää

Ajankohtaista

Teemanumeron tavoitteena on esitellä tuoretta tutkimusta, joka käsittelee yksilöllisiä eroja matemaattisten taitojen kehityksessä, matemaattisten taitojen yhteyttä muihin taitoihin, motivaatioon ja hyvinvointiin, matematiikan osaamisen ja motivaation roolia koulutus- ja uravalintojen muovaajina tai sitä, miten oppilaiden matematiikan osaamista voidaan arvioida ja oppimista tukea, kun siinä ilmenee vaikeuksia.

Lue lisää

Kirjat

Sosiaalinen osallisuus, eli tunne yhteisöön kuulumisesta ja päätöksiin vaikuttamisesta, on yleisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa tunnustettu arvo. Asiakasosallisuuden lisääminen on myös sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita. Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjillä on oikeus osallistua omaa hoitoaan koskeviin päätöksiin, mutta osallisuus nähdään myös laadukkaan hoidon edellytyksenä. Osallisuus on yhdistetty muun muassa hoitoon sitoutumiseen sekä asiakastyytyväisyyteen. Osallisuuteen kuitenkin liittyy myös monenlaisia haasteita, joista keskustelluimpia on lääkärin hoitosuosituksesta kieltäytyminen.

Lue lisää

Kirjat

Brunila, Kristiina – Harni, Esko – Saari, Antti – Ylöstalo, Hanna (toim.): Terapeuttinen valta – onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvun Suomessa. Vastapaino. Katsaus terapeuttisen vallan tutkimukseen.

Jaakkola, Leena – Bärlund, Jan-Eric – Nylund-Kalli, Carita – Rossi, Susanna: Tunnefokusoitu psykodynaaminen lyhytpsykoterapia. Duodecim. Tunteisiin fokusoivan psykodynaamisen lyhytpsykoterapian käytännönläheinen esittely.

Lue lisää