Artikkelien tiivistelmät

Emmi Enlund, Mari Luokkanen & Taru Feldt

Opettajien eettinen kuormittuneisuus ja eettisten dilemmojen sisällöt

Tutkimuksessa selvitettiin opettajien eettistä kuormittuneisuutta ja eettisten dilemmojen sisältöjä. Eettinen kuormittuneisuus tarkoittaa stressiä, jonka syytekijä on eettinen dilemma. Tutkimuksessa tarkasteltiin kahdentyyppisiä eettisiä dilemmoja. Ensimmäinen dilemmatyyppi kuvasi tilanteita, joissa henkilö ei tiedä, mikä on oikea toimintapa (A-tyypin dilemma). Toinen tyyppi kuvasi tilanteita, joissa henkilö joutuu syystä tai toisesta toimimaan sääntöjen, normien tai omien arvojensa vastaisesti (B-tyypin dilemma). Tutkimukseen osallistui 333 luokan-, erityis- ja aineenopettajaa. Tulokset osoittivat, että opettajista 76 prosenttia koki A-tyypin dilemmoja ja 23 prosenttia B-tyypin dilemmoja vähintään kuukausittain. Opettajista 28 prosenttia koki A-tyypin dilemmoista johtuvaa eettistä kuormittuneisuutta (stressin tuntemuksia) melko paljon tai erittäin paljon. B-tyypin dilemmojen osalta vastaava luku oli 34 prosenttia. Opettajien A-tyypin dilemmojen kuvauksissa korostuivat toisen ihmisen kohtaamiseen ja hänen käyttäytymiseensä reagoimiseen liittyvät haasteet. B-tyypin dilemmojen sisällöt liittyivät enimmäkseen arvoristiriitoihin sekä sääntöjen noudattamiseen ja soveltamiseen. Tutkimus osoitti, että kouluissa tulisi pyrkiä vähentämään opettajien eettistä kuormittuneisuutta esimerkiksi luomalla koululle omat eettiset ohjeet (eettinen koodisto) sekä järjestämällä eettisiä dilemmoja käsitteleviä keskustelutilaisuuksia.

Lue lisää