Tapasimme tutkijan

YTT (sosiaalipsykologia), sosiaalipsykologian professori, Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö.

Tutkin emootioiden ilmaisua ja säätelyä institutionaalisessa vuorovaikutuksessa, kuten ammattilaisten ja asiakkaiden välisissä kohtaamisissa terveydenhuollon konteksteissa. Tutkin myös sitä, miten vuorovaikutuksen osapuolet säätelevät toistensa tunnetiloja keskinäisissä keskusteluissaan. Mitä tutkimukseni teoriataustaan tulee, Beeben ja Lachmanin sekä Suomessa Peräkylän avaamat näkökulmat yksilön tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksessa tapahtuvan tunnesäätelyn väliseen yhteyteen ovat mielestäni hedelmällisiä sekä teoriakehityksen että käytännön sovellusten kannalta. Käytännössä analysoin videoitua vuorovaikutusta luonnollisissa tilanteissa. Tarkastelen esimerkiksi sitä, miten keskustelijoiden kasvonilmeet sijoittuvat suhteessa puhuttuun ja mitä kasvonilmeillä saadaan aikaan suhteessa keskinäisen ymmärryksen säilymiseen toiminnan kohteesta. Tutkimusmenetelmänäni on etnometodologinen keskustelunanalyysi.

Lue lisää

Tapasimme tutkijan

PsM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, psykologian oppiaine. Suomen psykologisen seuran Nuorten tutkijoiden jaoksen (NuTu) hallituksen jäsen vuodesta 2009. NuTun puheenjohtaja 2013.

Tutkin näkö- ja kuuloinformaation prosessoinnin neuraalista perustaa. Erityisesti olen kiinnostunut tarkkaavaisuus- ja tehtävävaikutuksista aivoissa. Käyttämäni toiminnallinen magneettikuvantaminen (functional magnetic resonance imaging, fMRI) perustuu aivoalueiden aktivoitumiseen liittyvien paikallisten hapenkulutusmuutosten rekisteröintiin. fMRI:n avulla voidaan tarkasti selvittää, mitkä aivojen alueet ovat aktiivisia tehtäväsuorituksen aikana ja miten nämä aktivaatiot muuttuvat, kun tehtäviä muutetaan.

Lue lisää