Indeksit

Indeksi 2011, 46. vuosikerta

Pääkirjoitus

Kalakoski, V.
Näkymätön psykologia
(1, 02–03)

Kalakoski, V.
Tiedä suomeksi
(2–3, 84–85)

Kalakoski, V.
Onko kaikilla oikeus tietoon – ilmaiseksi?
(4, 230–231)

Kalakoski, V.
Pieni maa
(5, 310–311)

Kalakoski, V.
Neljän vuoden numeroita
(6, 394–395)


Artikkelit

Aro, M., Eklund, K., Leppänen, P. & Poikkeus, A.-M.
Lukivaikeusriskin arviointi ja tunnistaminen suomenkielessä
(2–3, 92–98)

Aro, M., Huemer, S. Heikkilä, R. & Mönkkönen, V.
Sujuva lukutaito suomalaislapsen haasteena
(2–3, 153–155)

Aulankoski, S.
Miten kehittää psykoterapioita?
(6, 408–419)

Granö, N., Karjalainen, M., Itkonen, A., Edlund, V., Anto, J., Saari, E. & Roine, M.
Ennaltaehkäisemässä vakavia mielenterveyshäiriöitä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä
(1, 20–29)

Hämäläinen, J. & Leppänen, P.
Kuulotiedon perusprosessoinnin ongelmat lukivaikeudessa
(2–3, 124–126)

Kauhanen, H.
Aristoteleen psykologiasta
(6, 420–433)

Kulju, P., Torvelainen, P., Latvala, J.-M. & Lyytinen, H.
LukiMat ja Ekapeli – Ennaltaehkäisevää tukea suomalaisille lukiriskilapsille
(2–3, 147–152)

Leppänen, P. & Hämäläinen, J.
Puheen havaitsemisen poikkeavuudet riskitekijänä lukivaikeuteen
(2–3, 118–123)

Pennala, R., Hämäläinen, J., Leppänen, P. & Richardson, U.
Äänteiden keston erottelutaidon yhteys luku- ja oikeinkirjoitustaitoon lukiriskilapsilla
(2–3, 127–130)

Lundén, M. & Silvén, M.
Vauvan kahdenkeskinen leikki äidin ja isän kanssa – perheiden erot yhteissäätelyssä ennustavat lapsen kieli- ja kommunikaatiotaitojen kehitystä
(6, 396–406)

Lyytinen, H.
Lukivaikeuden varhainen tunnistus ja ennaltaehkäisy on mahdollista
(2–3, 156–157)

Lyytinen, H., Ahonen, T., Leiwo, M. & Lyytinen, P.
Suomalaislasten lukivaikeuden pitkittäistutkimus syntymästä kouluikään
(2–3, 86–91)

Lyytinen, P.
Varhainen kielen kehitys lukemaan oppimisen ennustajana
(2–3, 99–107)

Möttönen, L. & Hintsanen, M.
Liittyykö työstressin kokeminen yksilön temperamenttipiirteisiin?
(4, 232–247)

Nummenmaa, L.
Sinun silmiesi tähden: Katseen havaitsemisen aivomekanismit
(1, 04–19)

Pekonen, V. & Leiwo, M.
Äännerakenteen varhaiskehitys ja lukivaikeudet
(2–3, 108–116)

Puolakanaho, A. & Ketonen, R.
Fonologinen tietoisuus ja lukutaito
(2–3, 138–144)

Puolakanaho, A. & Poikkeus, A.-M.
Lukivaikeuksien arviointimenetelmä, LUKIVA
(2–3, 145–146)

Ruuskanen, S., Wahlström, J. & Rainò, P.
Viittomakielisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä psykoterapiassa – tapaustutkimus
(4, 248–262)

Rönkä, M., Lerkkanen, M.-K., Poikkeus, A.-M., Nurmi, J.-E. & Kiuru, N.
Luku- ja kirjoitustaidon sekä oppiainekohtaisen minäkäsityksen yhteydet lapsen sosiaaliseen asemaan vertaisryhmässä
(5, 312–327)

Salmi, P. & Torppa, M.
Miten nopea nimeäminen ennakoi lukutaitoa
(2–3, 131–133

Sulander, J., Helkama, K., Elovainio, M. & Arffman, M.
Työelämän ongelmatilanteet: organisaation epäoikeudenmukaisuus, työntekijän tunteet ja toiminta
(5, 328–345)

Suviala, E.
Miten ajatella mieltä ja mieltää ajatuksia? Mentalisaation kehittyminen ja kiintymyssuhde
(4, 263–268)

Torppa, M., Laakso, M.-L. & Poikkeus, A.-M.
Kasvuympäristön tekijöiden yhteys kielen ja lukutaidon kehitykseen
(2–3, 134–136)

Vanhanen, M. & Laulumaa, R.
WAIS-R ja WAIS-III testistöjen vertailututkimus: normiongelma ja ratkaisuehdotus
(5, 346–353)


Lectio praecursoria

Antila, M.
Kognitiiviset muutokset ja niiden periytyvyys bipolaarihäiriössä
(4, 269–273)

Castaneda, A.
Masennukseen, ahdistuneisuushäiriöihin ha työuupumuksen oireisiin liittyvä kognitiivinen toimintakyky nuorilla aikuisilla
(2–3, 158–161)

Heikkilä, A.
Laadukkaan yliopisto-opiskelun osatekijät: lähestymistavat oppimiseen, itsesäätely, kiinnostus sekä kognitiiviset ajattelu- ja toimintastrategiat
(6, 434–437)

Mähönen T. A.
Ympäristö säätelee ja muokkaa nuorten etnisiä asenteita
(2–3, 162–165)

Peltonen, K.
Lapset ja väkivalta: seuraukset ja interventiot
(5, 354–357)

Savolainen, K.
Kasvatus maailmanrauhan välineenä: tapaustutkimus UNESCOn 1974 hyväksymästä suosituksesta
(1, 30–35)


Tapasimme tutkijan

Kirsi Ahola
(2–3, 166)

Jyrki Ahveninen
(2–3, 167)

Jukka Häkkinen
(6, 438)

Kaisa Kanerva
(6, 439)

Sasa Kivisaari
(4, 274)

Ilpo Kojo
(5, 359)

Sari Kujala
(1, 36)

Kirsi Lonka
(5, 358)

Maria Olkkonen
(1, 37)

Anneli Portman
(4, 275)


Ajankohtaista

Alatupa, S., Hirvonen, R., Ranta, M., Tuominen-Soini, H. & Salmela-Aro, K.
Happy School –seminaari pohtii koulun uusia haasteita
(2–3, 168–171)

Haataja A., Innanen H., Palmgren M., Ranta, M., Saarento S. & Tuominen-Soini, H.
Happy School 2 –seminaari: ikätoverit ja koulu
(6, 440–444)

Harjunen, V. & Annala, M.
Yksi tabletti kolme kertaa päivässä opiskelu-uupumuksen hoitoon – mistä resepti opiskelijoiden psyykkisen hyvinvoinnin parantamiseen?
(2–3, 172–175)

Koski-Jännes A.
Sosiaalipsykologia ja poikkitieteellisyyden haaste: Esimerkkinä addiktiivinen käyttäytyminen ja siitä vapautuminen
(1, 38–45)

Lahikainen A.- R.
Sosiaalipsykologia ja lapsuutta koskeva asiantuntemus
(1, 46–52)

Leikas, S.
Tutkija opettajana
(4, 277)

Merjonen, P. & Svedholm, A.
Onnellisuus NuTu:n syysseminarissa 2010
(1, 53–54)

Salmela–Aro, K.
Happy School: School engagement and school transitions seminar – kannanotto – position paper
(4, 276)


Keskustelua

Ahtola, A.
Koulupsykologien tuhannen taalan paikka
(6, 451–452)

Haavisto, M.-L. & Lipsanen, J.
Kommentti WAIS-R:n ja WAIS-III:n testistöjen vertailututkimukseen
(6, 445–449)

Salonen, K.
Ympäristövastuu syntyy empatiasta, emootiosta ja kognitiosta
(2–3, 176–177)

Sauri, P.
Hoitotakuu tarvitaan myös mielenterveysongelmiin
(4, 280)

Tikkanen, T.
Yhteiskunnallisia ongelmia ei voi hoitaa yksilökohtaisesti
(4, 278–279)

Vadén, T.
Psykoterapia voi avata uusia näkymiä
(5, 360–363)

Vanhanen, M.
Vastine Marja-Leena Haaviston ja Jari Lipsasen kommenttiin
(6, 450)

Toimittajan kommentti: Oppimisen psykologiaa, osa 2
(1, 55–57)

Toimittajan kommentti: Psykoterapian suurin ongelma
(2–3, 178–180)

Toimittajan kommentti: Länsimainen spitaali
(4, 281–283)

Toimittajan kommentti: Vääränlaista tutkimusta
(5, 364–366)

Toimittajan kommentti: Reilua peliä?
(6, 453–455)


Toimintasuunnitelma

Suomen psykologisen seuran toimintasuunnitelma
(2–3, 181–183)


Ajankohtaista toimituksesta

Kulttuurivallankumous vai kohtuullistaminen?
Myötä- vai itsetuntoa kasvattamassa?
Mummot ja kännykät
Puolisoiden jaettu onnellisuus
Riitta Harista akateemikko
Onnea ylioppilaille!
Toimitus kiittää arvioitsijoita
Maahanmuuttajat ja koulukiusaaminen
Miesten ja naisten palkkaeroista
Rintasyöpä ja elämänhallinta
Toimitus suosittelee
(1, 58–64)

Miksi kuuntelemme musiikkia?
Onko koululla väliä?
Psykologit sosiaali- ja terveysalalla
Neuropsykoterapia sai oman yhdistyksensä
Se pyörii sittenkin!
Omaperäisen ajattelun aivomekanismit
Positivismilla masennusta torjumaan
Lapsuuden aivovamman pitkät jäljet
Psyykkiset ongelmat yleisiä synnytyspelkoisilla naisilla
Työn mielekkyyttä hakemassa
Liikunnan paradoksit
Toimitus suosittelee
(2–3, 184–196)

Huippuyliopiston marginaalissa
Työ- ja perhe-elämä tukevat toisiaan
Lapset keskustelevat
Onnelliset koulut
Rikotut ikkunat
Kohti ratkaisukeskeistä psykologiaa
Sosiaalinen optimisti sujuvasti opinnoista työelämään
Yliopisto-opintojen viivästyminen syö hyvinvointia keski-iässä
Amerikkalainen jalkapallo ja aivovammat
Miehet, naiset ja huumori
Järki tunteet ja monikultuurisuus
Muutoksia toimituksessa
Suomen psykologisen seuran hallitukselta
Toimitus suosittelee
(4, 284–297)

Diabetes ahdistuksen ja masennuksen aiheuttajana
Sosiaalipsykologit koolla Tukholmassa
Itsetunto nuoruudessa
Onko väitöskirjasta iloa?
Nuoret verkkorikolliset
Katumuksia
Äidin hoiva vähentää aikuisiän vihamielisyyttä
Tieteentekijän karu arki
Maahanmuuttajanuorten kaverit koulussa ja koulun ulkopuolella
Vauvat oppivat havaitsemaan
Poikatytöt
Toimitus suosittelee
(5, 367–377)

Stressi Kiinalaisessa yliopistossa
Psykologien itsemurhat
Kasvukipuja ja –pyrähdyksiä sosiaalipsykologian saralla
Onko auttamisen motiiveilla väliä?
Seksuaalirikoksen syitä
Koulukiusaaminen euroopassa
Koirat, kissat ja ihmisen onni
150 vuotta Tan-miehen tapauksesta
Toimitus suosittelee
(6, 456–465)


Kirja-arviot

Ahtola, A.
Miten tukea nuorten hyvinvointia?;
Hietala, T., Kaltiainen, T., Metsärinne, U., Vanhala, E.: Nuori ja mieli. Koulu mielenterveyden tukena

Alanne, C.
Taideterapian monet mahdollisuudet;
Malchiodi, C. (toim.): Taideterapian käsikirja
(1, 74–75)

Joensuu, K.
Miksi ylipäätään on olevaa;
Heidegger, M.: Johdatus metafysiikkaan
(4, 298–299)

Kalska, H.
Romaanikirjailija neurotieteen maailmassa
Hustved, S.: Vapiseva nainen. Hermojeni tarina
(6, 466–468)

Komsi, N.
Filosofiset vauvat;
Gopnik, A.: Filosofinen vauva. Mitä lasten mieli kertoo totuudesta, rakkaudesta ja elämän tarkoituksesta
(1, 65–67)

Leikas. S.
Vapauden suuri vankila
Iyengar, S.: Valitsemisen taito
(6, 469–471)

Lilja, A.
Sosiaalipsykologiaa Freudin tapaan;
Freud, S.: Joukkopsykologia ja egoanalyysi
(1, 70–71)

Lindeman, M.
Kriittisen ajattelun perusteet;
Baillargeon, N.: Älyllisen itsepuolustuksen peruskurssi
(2–3, 204–205)

Miettinen, H.
Savanniaivojen psykopatologiaa;
Hamilo, M.: Luonnollisesti hullu
(5, 385–386)

Niemelä, P.
Terapeuttinen hengitys;
Martin, M., Seppä, M., Lehtinen, P., Törö, T. & Lillrank, B.: Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena
(5, 379–380)

Peltola, S.
Haastattelut tehty – mitä nyt?;
Ruusuvuori, J., Nikander, P. & Hyvärinen, M.: Haastattelun analyysi
(2–3, 202–203)

Pesola, M.
Apua nuorten masennukseen;
Lämsä, A-.L.: Mieli maasta – masentuneen nuoren kohtaaminen ja tukeminen
(4, 300–301)

Poijula, S.
Abortti ja siitä selviytyminen;
Kauranen, V.: Abortti ja siitä selviytyminen
(5, 383–384)

Pälkäs, O.
Hyvä renki, huono isäntä;
Kokkonen, M.: Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet. Opi tunteiden säätelyn taito
(2–3, 200–201)

Salminen, S.
Puolalainen näkökulma työterveyteen;
Koradecka, D.: Handbook of occupational safety and health
(2–3, 206–207)

Suhonen, K.
Uskonnollisuuden ja terapian vuoropuhelusta;
Kehoe, N.: Wrestling our inner angels. Faith, mental illness, and journey to wholeness
(2–3, 198–199)

Suhonen, K.
Luonnon jumalainen, jumalaton luovuus;
Kauffman, S. A.: Pyhän uudelleen keksiminen. Uusi näkemys luonnontieteestä, järjestä ja uskonnosta
(5, 381–382)

Takala, E.
Kuinka tutkimustyö ja äitiys yhdistetään?;
Keski-Rahkonen, A., Lindholm, C., Ruohonen, J. & Tapola-Haapola, M. (toim.): Tutkimusmatkoja äitiyteen
(1, 68–69)

Turunen-Tuulos, S.
Studiokettuja ja laboratoriorottia;
Levitin, D. J.: Musiikki ja aivot. Ihmisen erään pakkomielteen tiedettä
(5, 384–385)

Villberg, V.
Lukivaikeus ei saa estää töiden tekemistä;
Bartlett, D. & Moody, S.: Dyslexia in the workplace, an introductory guide
(4, 302–303)

Vuorisalo, E.
Koulutusopas autismin kirjon lapsille;
Wilkinson L. A.: A best practice guide to assesment and intervention for autism and asperger syndrome in schools
(5, 378–379)


English summaries

English summaries
(1, 78–79)

English summaries
(2–3, 222–226)

English summaries
(4, 305–307)

English summaries
(5, 389–391)

English summaries
(6, 473–475)