Artikkelien tiivistelmät

Artikkelien tiivistelmät (05-06/2018)

Elina Weiste, Sanna Vehviläinen, Timo Leino & Jaana Laitinen

Ohjauksen vuorovaikutuskäytänteet työterveystarkastuksissa: vertailu ennen koulutusinterventiota ja sen jälkeen

Terveystarkastukset ovat työterveyshuollon keskeinen toimintatapa, joiden tavoitteena on työhön liittyvien sairauksien ja oireiden ehkäiseminen sekä työntekijän terveyden ja työkyvyn tukeminen. Terveystarkastusten tuloksellisuuden kannalta ratkaisevaa on hoitajien ohjausosaaminen. Tutkimus on osa hanketta, jossa työterveyshoitajille toteutettiin lyhyt koulutusinterventio ohjausvuorovaikutustaitojen vahvistamiseksi. Aineistona on 16 videoitua terveystarkastusta kolmelta hoitajalta. Tutkimuksessa tarkastellaan keskustelunanalyysin keinoin, kuinka terveyteen ja työkykyyn liittyvistä suunnitelmista keskustellaan ennen koulutusinterventiota ja sen jälkeen. 

Ennen koulutusinterventiota työterveyshoitajat tyypillisesti topikalisoivat potentiaalisesti ongelmalliset seikat kysymällä ja asiakkaan vastauksen jälkeen siirtyivät neuvon antamiseen. Useimmissa tapauksissa neuvo annettiin asiakkaalle, joka ei ollut edellisessä vuorossaan kuvannut neuvon kannalta relevanttia seikkaa. Intervention jälkeen potentiaalisesti ongelmalliset seikat nostettiin edelleen esille pääasiassa kysymällä, ja asiakkaan vastauksen jälkeen seurasi usein hoitajan neuvo. Neuvot oli kuitenkin useimmiten kohdennettu asiakkaan esille nostamaan ongelmaan. Neuvomisen sijaan työterveyshoitajat myös formuloivat asiakkaiden ongelmalliseksi kokemia tilanteita sekä arvioivat ja validoivat asiakkaiden kuvaamia toimintatapoja. Ohjaustaitojen kouluttaminen näyttäisi siis tekevän neuvonnasta kohdennetumpaa ja asiakkaan kokemat ongelmat paremmin huomioivaa.

Avainsanat: neuvominen, koulutus, terveystarkastus, työterveyshuolto, ohjausvuorovaikutus


Anni Tiitinen, Elina Weiste, Johanna Ruusuvuori & Jaana Laitinen

Ryhmäohjauksen vuorovaikutusmekanismit vertaistuen kokemusten taustalla

Vertaistuki on todettu vaikuttavaksi ohjauskeinoksi. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vertaistukea vuorovaikutuksen mikrotasolla keskustelunanalyyttisen, vertailevan tapaustutkimuksen avulla. Aineisto koostuu viiden pienyrittäjänaisten vertaisryhmäohjausprosessin videoinneista. Näiden strukturoitujen, ratkaisukeskeisten ryhmien tarkoitus oli edistää osallistujien työkykyä ja terveellisten elintapojen omaksumista. Vuorovaikutusanalyysin pohjana ovat yhden ryhmän osallistujien selvästi muita vähäisemmät kokemukset saamastaan vertaistuesta ohjauksen lopuksi toteutetussa kyselyssä. Analyysin kautta pyrimme ymmärtämään, mitkä ryhmäohjauksen vuorovaikutuksen ilmiöt voisivat liittyä ryhmäläisten kokemusten erilaisuuteen. Huomiomme kohdistuu tapoihin, joilla osallistujat osoittavat keskinäistä myötätuntoa.

Tulokset osoittavat, että vahva orientaatio kunkin ryhmäläisen tilanteen yksitellen käsittelemiseen hankaloittaa ryhmäläisten keskinäistä spontaania kommentointia. Vuoron ottaminen toisen ryhmäläisen tilanteen käsittelyn aikana vaatii erityistä vuorovaikutuksellista työtä. Jos ryhmäläiset eivät ole valmiita aktiivisesti rikkomaan ohjauksen rakennetta, mahdollisuudet tuottaa myötätuntoa osoittavia responsseja ovat rajalliset. Tällöin korostuvat ohjaajan keinot luoda paikkoja ryhmäläisten keskinäiselle kokemusten jakamiselle. Tulokset osoittavat, että hienojakoisten vuorovaikutusmekanismien ymmärtäminen on merkityksellistä ryhmäohjauksen vaikuttavuuden arvioinnissa.

Avainsanat: keskustelunanalyysi, myötätunto, ryhmäohjaus, vertaistuki


Sanna Vehviläinen & Kimmo Svinhufvud

Työskentelyongelman määrittely opintopsykologin vastaanotolla

Tutkimuksessa tarkastellaan työskentelyongelman määrittelyn tapoja opintopsykologin vastaanoton vuorovaikutuksessa opiskelijan ja opintopsykologin välillä. Työskentelyongelman määrittely on keskeinen toiminto opintopsykologitapaamisten ensimmäisillä tapaamiskerroilla ja keskeinen allianssin rakentamisen keino. Selvitämme, miten tämä toiminto rakentuu vuorovaikutuksessa ja miten osapuolet osallistuvat siihen. Tutkimuksen aineistona on yliopiston opintopsykologien yksilövastaanotoilla videoituja aitoja keskusteluja. Tutkimusmenetelmänä on keskustelunanalyysi. Kuvaamme kaksi erilaista tapaa, joilla työskentelyongelma tulee esille ja yhteiseksi toiminnan kohteeksi. Ongelmaa voidaan ensinnäkin käsitellä alusta pitäen tunnistettuna, vaikka tällöinkin opiskelijalle varataan mahdollisuus kertoa asia omin sanoin. Tavallisempi tapa on, että opintopsykologi tekee työskentelyongelmatarjouksen ehdottamalla sitä kuultuaan opiskelijan kuvausta tilanteestaan ja kyseltyään taustoittavia kysymyksiä. Opiskelija voi hyväksyä tai väistää opintopsykologin ehdotuksen. Myöntyvän vastauksen saavat tarjoukset on muotoiltu selkeiksi ehdotuksiksi, ehdotus muotoillaan selvästi opiskelijan puheesta nousevaksi ja siten episteeminen auktoriteetti näytetään olevan opiskelijalla. Lisäksi niissä viitataan selvästi tulevaan yhteiseen työskentelyyn. Aineistossa on yksi esimerkki, joka on kaikkien näiden piirteiden osalta poikkeava, ja se saa välttelevän vastauksen.

Avainsanat: opintopsykologin vastaanotto, ohjausvuorovaikutus, työskentelyongelma, allianssi, keskustelunanalyysi


Mikko Pohjola, Virpi-Liisa Kykyri & Aarno Laitila

Neuvottelu vastuusta ja toimijuudesta yhteistyön kehittämiseen liittyvässä konsultaatiossa

Dialogisessa prosessikonsultaatiossa asiakas nähdään ongelmiensa ja niihin liittyvien ratkaisujen omistajana. Konsultaatiokeskusteluissa asiakasta tuetaan ottamaan vastuuta tilanteesta ja asettumaan toimijaksi suhteessa sen ratkaisemiseen. Näiden ihanteiden edistämistä konsultaation vuorovaikutuskäytännöissä on kuitenkin tutkittu varsin vähän. Tässä artikkelissa tarkastelemme ohjattavien vastuunottoa ja toimijuuden muodostumista työyhteisön yhteistyön parantamiseksi järjestetyssä konsultaatiotilanteessa. Tutkimuksen aineiston muodostivat yhdestä konsultaatiotapaamisesta tehty äänitallenne ja sen litteraatio. Aineiston analyysissä on hyödynnetty positiointiteorian käsitteitä. Tutkimuksemme havainnollistaa, että positiointiteorian käsitteet tarjoavat mielekkään tavan tarkastella konsultaatiovuorovaikutusta. Näytämme, kuinka konsultti esittää ohjattaville vastuuseen ja toimijuuteen haastavia positiokutsuja ja kuinka konsultaatiotilanteessa neuvotellaan kehittämiseen liittyvästä vastuusta ja toimijuudesta. Tässä neuvottelussa vastuun ja toimijuuden ottamista voidaan pyrkiä eri tavoin väistämään. Osoitamme myös, kuinka ohjattavien tavat puhua yhteistyön kehittämiseen liittyvästä vastuusta ja toimijuudesta muuttuivat konsultaatiotapaamisessa. Lopuksi pohdimme näiden havaintojen teoreettista ja käytännöllistä merkitystä.

Avainsanat: prosessikonsultointi, positiointiteoria, vastuu, toimijuus, vuorovaikutus


Melisa Stevanovic, Taina Valkeapää, Elina Weiste & Camilla Lindholm

Osallisuus ja yhteinen päätöksenteko mielenterveyskuntoutuksessa 

Tutkimuksessa tarkastellaan yhteisen päätöksenteon rakentumista mielenterveyskuntoutujien ja heidän ohjaajiensa välisessä vuorovaikutuksessa Klubitalo-toiminnan kontekstissa. Huomiomme kohdistuu keinoihin, joilla ohjaajat säätelevät mielenterveyskuntoutujien osallisuutta tekeillä oleviin päätöksiin pyrkien yhtäältä 1) edistämään vuorovaikutuksen osallistujien tasavertaisia osallistumisen mahdollisuuksia ja toisaalta 2) varmistamaan, että vuorovaikutuksessa saadaan ylipäätään jonkinlaisia päätöksiä tehdyksi. Aineistona on 30 videotallennettua ryhmätapaamista, joita on analysoitu keskustelunanalyysin menetelmällä. Tarkasteltavat ohjaajien vuorovaikutuskäytänteet ilmenevät päätöksentekosekvenssien eri vaiheissa. Analyysimme havainnollistaa, kuinka ohjaajat voivat käynnistää päätöksentekosekvenssin käsittelemällä jälkikäteen ehdotuksina sellaisiakin kuntoutujien vuoroja, jotka eivät tällaisina tulleet alun perin käsitellyiksi. Tilanteissa, joissa ohjaajien omat ehdotukset eivät saa kuntoutujilta vastakaikua, ohjaajat saattavat itse edistää päätöksentekosekvenssiä muistuttamalla kuntoutujia tiedollisesta pääsystä ehdotusta koskevaan tietoon tai kalastelemalla samanmielisyyden ja sitoutumisen ilmaisuja ehdotettuun asiaan. Tällä tavoin ohjaajat ottavat enemmän vastuuta vuorovaikutuksen etenemisestä ja päätösten syntymisestä kuin kuntoutujat. Vaikka ohjaajien toiminnalle voidaan esittää monia pedagogisia perusteita, ne muodostuvat jännitteisiksi suhteessa Klubitalo-toiminnan taustalla vaikuttavaan kuntoutusideologiaan, jossa aidosti yhteinen päätöksenteko on keskeistä.

Avainsanat: osallisuus, päätöksenteko, mielenterveys, kuntoutus


Mari Wiklund & Melisa Stevanovic

Ymmärrysongelmat ja vuorovaikutustaitojen opettaminen lievästi autististen varhaisnuorten kuntoutuskeskusteluissa

Autismiin liittyy monenlaisia sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia. Tämän artikkelin lähtökohtana ovat aiemmassa tutkimuksessa tehdyt havainnot siitä, kuinka sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeudet näkyvät kuntoutuskeskusteluissa, joissa 11–13-vuotiaat lievästi autistiset, suomea äidinkielenään puhuvat pojat keskustelevat toistensa ja kuntouttajiensa kanssa. Keskustelunanalyysin menetelmää hyödyntäen pohdimme autististen poikien ongelmia vuorovaikutuskumppanin tulkitsemisessa, kielellisessä ja kehollisessa ilmaisussa sekä prosodiassa. Tarkastelemme yhtäältä ymmärrysongelmien ratkaisuun tähtääviä korjausjaksoja, toisaalta kuntouttajien ammatillista ja pedagogista toimintaa. Osoitamme, että samalla kun kuntouttajat pyrkivät vihjeiden avulla ylläpitämään intersubjektiivisuutta ja ratkaisemaan ymmärrysongelmia, he myös kommunikoivat ymmärrystä vuorovaikutuksen yleispätevistä normeista, joita poikien odotetaan kuntoutuksen myötä vähitellen oppivan hallitsemaan. Vuorovaikutustaitoihin liittyvä kuntouttajien opettamisorientaatio on tavallisesti implisiittistä, normaaleihin arkisen ja symmetrisen vuorovaikutuksen korjauskäytänteisiin nojaavaa toimintaa. Kuitenkin erityisesti kehollisten vuorovaikutustaitojen kohdalla kuntouttajien suuntautuminen näiden taitojen opettamiseen saatetaan joutua tekemään eksplisiittiseksi, samalla kun prosodisten taitojen opettaminen näyttäisi aineistomme perusteella pakenevan jopa eksplisiittistä opettamisorientaatiota.

Avainsanat: autismi, vuorovaikutus, ymmärrysongelmat, vuorovaikutustaidot, keskustelunanalyysi