Suomen Psykologinen Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2021

Hallinto

Puheenjohtaja: Jarkko Hautamäki

Hallituksen jäsenet: Nelli Hankonen, Kati Heinonen-Tuomaala, Sanna Koskinen, Anna-Maija      Pirttilä-Backman, Hannu Räty, Inari Sakki, Katariina Salmela-Aro, Noora Sopanen (SPOL), Jarno Tuominen, Piia Turunen

Toiminnantarkastaja: Jari Lipsanen

Tieteellinen sihteeri: Taina Schakir


Kotimaiset kongressit, seminaarit ja kuukausikokoukset

Kongressit

Seuran yhdessä Suomen Psykologiliitto ry:n ja Pyry ry:n kanssa valmistelemalle Psykologia-kongressille, jonka piti alun perin olla 19.–21. elokuuta 2020 Porthaniassa Helsingissä teemalla ”Muuttuuko ihminen?”, haettiin koronaviruspandemian takia uutta ajankohtaa. Seuraa edusti järjestelytoimikunnassa Jarkko Hautamäki.

Sosiaalipsykologian jaos järjesti yhdessä Helsingin yliopiston Social och kommunal högskolanin ja valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalipsykologian oppiaineen kanssa Zoomin välityksellä Sosiaalipsykologian päivät teemalla ”Hyvinvoinnin monet kasvot” 15.–16. huhtikuuta.

Terveyspsykologian jaos järjesti yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa Terveyspsykologian päivät verkkokonferenssina 4.–5. marraskuuta. Osanottajia oli 300.

Seminaarit ja kuukausikokoukset

Seura osallistui yhdessä Hogrefe Psykologien Kustannus Oy:n, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto (SPOL) ry:n kanssa Psykologimessujen 2021 suunnitteluun. Messut oli tarkoitus pitää 4.–5. marraskuuta 2021 Dipolissa Espoossa, mutta ne peruttiin epävarman pandemiatilanteen takia. Seuraa edusti järjestelytoimikunnassa Jarkko Hautamäki.

Nuorten tutkijoiden jaos NuTu järjesti Zoom-seminaarin aiheesta "Toistettavuuskriisi – kokemuksia ja ratkaisuja" 24. maaliskuuta. Seminaariin osallistui 65 henkilöä.

Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto järjesti Zoomissa työelämäaiheisen TyöelämäSPOLinaarin 8.toukokuuta. Osallistujia oli noin 90. Riippuvuusaiheinen AddiktioSPOLinaari järjestettiin Zoomissa 21. marraskuuta. Osallistujia oli noin 200. Vastavalmistuneet psykologit kertoivat harjoittelukokemuksistaan etänä harjoitteluaiheisessa paneelikeskustelussa 15. huhtikuuta. Osallistujia oli noin 260.

Seuran kuukausikokouksia ei pandemiatilanteen takia pidetty.


Kotimainen yhteistyö

Seura toimi yhteistyössä Suomen Psykologiliiton kanssa liiton yhteisöjäsenenä. Liitto tarjosi jäsenilleen Psykologia-lehden jäsenetuhintaan. Jarkko Hautamäki oli seuran edustaja Psykologiliiton liittovaltuustossa.

Seuran ja Suomen Psykologiliiton yhteisen tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi Jarl Wahlström ja sihteerinä Max Ervast.

Seuran, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhteistyöjärjestössä Pyry ry:ssä seuraa edustivat Jarkko Hautamäki ja Anne Mäkikangas.

Seura oli yhteistyössä psykologian yliopistoverkosto Psykonetin kanssa edustajanaan Jarkko Hautamäki.

Seuran ja Suomen Psykologiliiton yhteisessä testilautakunnassa seuraa edustivat Jari Lipsanen, Johanna Nukari ja Susanna Salomäki.

Seuran, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhteisessä Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:ssä seuraa edusti Jarno Tuominen.

Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimusta ja sovellusta edistävässä Top-Forum ry:ssä seuraa edusti Jarkko Hautamäki.

Seura oli Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Seuraa edusti valtuuskunnan kokouksissa Jarkko Hautamäki.

Seura oli jäsenenä Suomen Tiedekustantajat ry:ssä, jossa seuraa edustivat Jarkko Hautamäki ja Jussi Silvonen.

Psykologia-lehti oli Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen. Yhteyshenkilönä toimi Jussi Silvonen.


Kansainvälinen yhteistyö

Kansainväliset järjestöt

Seura oli Psykologian kansainvälisen unionin, International Union of Psychological Science (IUPsyS) -järjestön, jäsen. Yleiskokousedustajia olivat Annarilla Ahtola, Jari Lipsanen ja Jarkko Hautamäki. Seura toimi myös IUPsyS:n Suomen-kansalliskomiteana.

Seura oli Kansainvälisen testikomission, International Test Commission (ITC) -järjestön, jäsen.

Kristiina Fromholtz-Mäki edusti seuraa ja Top-Forumia European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) -järjestön hallituksessa.

Terveyspsykologian jaos, nimettynä kansallisena edustajana Nelli Hankonen, edusti seuraa ja Suomea European Health Psychology Society (EHPS) -järjestön elimissä ja kongresseissa.

Kansainväliset kongressit

Kansainvälisiä kongresseja ei toimintavuonna ollut.

Kansainvälinen julkaisutoiminta

Seura jatkoi pohjoismaista yhteistyötä osallistumalla Scandinavian Journal of Psychologyn julkaisemiseen. Lehden suomalainen toimittaja oli osan vuotta Taina Hintsa.

European Psychologist -lehden suomalaisena toimittajana toimi Katariina Salmela-Aro. Toimituskunnan jäsenenä jatkoi Katja Kokko.


Työryhmät, toimikunnat ja jaokset

Jaokset

Käyttäytymisneurotieteen jaoksen puheenjohtajana toimi Jari Hietanen ja varapuheenjohtajana Kimmo Alho. Jaos osallistui kahden valtakunnallisen Psykonet-kurssin, Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet- ja Cognitive neuroscience -kurssin, järjestämiseen.

Emootiotutkimuksen jaoksen puheenjohtajana toimi Jari Hietanen ja varapuheenjohtajana Lauri Nummenmaa. Jaoksen piirissä suunniteltiin ja toteutettiin emootioihin liittyvää tutkimusta.

Nuorten tutkijoiden jaoksen puheenjohtajana toimi Piia Turunen ja sihteerinä Viktória Balla. Jaos järjesti kerran kuussa lounastapaamisen ja afterwork-tapahtumia Helsingissä ja Zoomissa. Zoom-seminaari aiheesta "Toistettavuuskriisi – kokemuksia ja ratkaisuja" järjestettiin 24. maaliskuuta.

Sosiaalipsykologian jaoksen puheenjohtaja oli Katarina Pettersson ja sihteeri Jennifer de Paola. Jaos toimi valtakunnallisena yhteistyöelimenä Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen välillä sosiaalipsykologian tutkimusta, opetusta ja tutkijakoulutusta koskevissa kysymyksissä. Jaos järjesti virtuaaliset Sosiaalipsykologian päivät yhteistyössä Helsingin yliopiston Social och kommunal högskolanin ja valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalipsykologian oppiaineen kanssa huhtikuussa.

Terveyspsykologian jaoksen puheenjohtajana toimi Aija Logren. Syksyllä järjestettiin Terveyspsykologian päivät verkkokonferenssina yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Jaos edusti seuraa ja Suomea European Health Psychology Society (EHPS) -järjestön elimissä nimettynä edustajanaan Nelli Hankonen. Lisäksi jaos toimitti tutkimustietoa popularisoivan Käytännön terveyspsykologiaa -blogin (www.practicalhealthpsychology.com) suomenkielisiä julkaisuja. Blogin kansallisena toimittajana toimi Marleena Vornanen ja Advisory Board -jäsenenä Nelli Hankonen. Keegan Knittle toimi blogin executive committeessa.

Psykologian historian jaoksen puheenjohtajana toimi Jussi Silvonen. Jaoksen tavoitteena on ylläpitää psykologian tieteenalan ja alan ammattikunnan historiatietoisuutta ja toimia niin tieteenhistorian tutkijoiden kuin professiohistoriasta kiinnostuneiden psykologien foorumina. Koronaviruspandemian takia toimintaa ei juuri ollut.


Julkaisutoiminta

Psykologia-lehti

Psykologia-lehden 56. vuosikerta ilmestyi kuutena numerona. Päätoimittajana toimi Jussi Silvonen. Toimitussihteereitä olivat Taina Schakir ja Heli Venhola. Toimittajina olivat Anne Mäkikangas, Miira Niska, Miriam Nokia, Tiina Parviainen, Katarina Pettersson, Helena Päivinen ja Katariina Salmela-Aro. Lehden taittoi Nicolas Schevin. Painotalo oli Printon Trükikoda.

Digitaalista Psykologia-lehteä julkaistiin paperilehden rinnalla. Digilehti vastasi sisällöltään paperilehteä. Digilehden sekä seuran ja lehden www-sivujen ylläpidosta vastasi Nicolas Schevin.

Psykologia-lehden tilaushinta oli opiskelijoille 22 euroa (jäsenmaksuosuus 13,20 euroa), seuran varsinaisille jäsenille 54 euroa (jäsenmaksuosuus 36 euroa), muille henkilöjäsenille 58 euroa sekä yhteisöille ja laitoksille 85 euroa. Opiskelijatilauksista ulkomaille laskutettiin 22 euroa ja muista henkilötilauksista ulkomaille 60 euroa. Suomen Psykologiliiton varsinaiset jäsenet saivat lehden 44 euron ja opiskelijajäsenet 20 euron hintaan. Irtonumeron hinta oli 9,5 euroa.

Muu julkaisutoiminta

Acta Psychologica Fennican A-sarjan toimituskuntaan kuuluivat Heikki Hämäläinen, Virpi Kalakoski, Tapani Korhonen, Anna-Maija Pirttilä-Backman ja Timo Ruusuvirta. Toimituskunnan puheenjohtaja oli Tapani Korhonen.

Seura jatkoi julkaisuvaihtoa Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Yhteyshenkilönä toimi Jussi Silvonen.


Apurahat, palkinnot ja kunniamaininnat

Kirsti Lagerspetzin pro gradu -palkinto 2020 myönnettiin puoliksi Helena Rovamolle Itä-Suomen yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineessa Kuopiossa tehdystä opinnäytetyöstä ”Maaseudun sosiaalinen representaatio: Maaseudun arki, elämä ja asukkaat nuorten kokemusmaailmassa” sekä Marja-Reetta Tommiskalle Helsingin yliopiston psykologian oppiaineessa tehdystä opinnäytetyöstä ”P3a-vasteen heijastaman tahattoman tarkkaavuuden yhteys tahdonalaisen tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kehitykseen alakouluikäisillä lapsilla”. Palkintosumma 300 euroa jaettiin palkittujen kesken puoliksi.

Parhaan terveyspsykologian vuoden 2020 pro gradu -työn tekijänä palkittiin Elina Tasanko opinnäytetyöstään ”Genome-wide association analysis of anxiety disorders: A Finn-Gen study.” Kunniamaininnat jaettiin Johanna Aholalle opinnäytetyöstä ”Sosioemotionaalisen käyttäytymisen ja temperamentin yhteys fyysiseen aktiivisuuteen ja paikallaanoloon yli 50 vuoden seuranta-asetelmassa” ja Laila Ketvelille opinnäytetyöstä ”Cognitive performance in adulthood: The roles off stress-related exhaustion and depressive symptoms”. Palkitut saivat Psykologia-lehden vuosikerran.

Psykologia-lehden vuoden 2020 parhaan artikkelin tunnustus jaettiin kahdelle artikkelille.Artikkelit olivat Rasmus Mannerströmin ja Katariina Salmela-Aron artikkeli ”Nuorten aikuisten persoonallisen ja sosiaalisen identiteetin yhteys psyykkiseen hyvinvointiin ja nuoruuden uravalmistautuneisuuteen” (4/2020) ja Nelli Hankosen, Pilvikki Absetzin ja Frank Martelan artikkeli ”Miten saada ihmiset noudattamaan epidemian leviämisen estämiseen liittyviä suosituksia? Käyttäytymistieteiden anti” (5/2020). Kirjoittajat palkittiin kunniakirjalla. Artikkelit luki Jarkko Hautamäki.

Seura palkitsi lukio-opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa psykologiassa menestyneitä koululaisia kunniakirjalla ja Psykologia-lehden vuosikerralla. Toimintaa organisoi Pia Räsänen.